Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - Brusel

15. Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (2017/3020(RSP))

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, David Casa, Jutta Steinruck, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Arena, João Pimenta Lopes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman a Rosa Estaràs Ferragut.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor a Julie Ward.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie)

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia