Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 април 2017 г. - Брюксел

16. Актуалното положение в Турция, по-специално по отношение на конституционалния референдум (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Актуалното положение в Турция, по-специално по отношение на конституционалния референдум (2017/2603(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изявление.

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, и Kati Piri, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се: Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos и Jan Zahradil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt и Javi López.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност