Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2168(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0075/2017

Συζήτηση :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.27

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

19. Απαλλαγή 2015 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2015

Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0131/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα IV – Δικαστήριο [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0144/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0141/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα Χ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα VIII – Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα IΧ – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0140/2017)

Απαλλαγή 2015: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Απαλλαγή 2015: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Απαλλαγή 2015: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου) (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Απαλλαγή 2015: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (νυν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («Frontex»)) για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση ECSEL

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Απαλλαγή 2015: Κοινή Επιχείρηση για τον ITER

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (σύντηξη για ενέργεια) για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση SESAR

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Οι Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender και Miroslav Poche παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Paul Rübig (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Martina Dlabajová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Viorica Dăncilă (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM) και Tamás Deutsch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Tomáš Zdechovský επί της διεξαγωγής της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle και Andrey Novakov.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor και Inés Ayala Sender.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.36 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.39 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.43 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.44 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.45 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.46 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.47 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.48 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.49 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.50 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.51 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.53 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.54 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.55 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.56 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.57 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.58 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.59 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.60 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017, σημείο 5.62 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017 και σημείο 5.63 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου