Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Υποδοχή
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής
 6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Προτάσεις για πράξη της Ένωσης
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 11.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 15.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την πρωτοβουλία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (συζήτηση)
 16.Τρέχουσα κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως όσον αφορά το συνταγματικό δημοψήφισμα (συζήτηση)
 17.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 ***I (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ***I (συζήτηση)
 19.Απαλλαγή 2015 (συζήτηση)
 20.Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (συζήτηση)
 21.Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης (συζήτηση)
 22.Η σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς (σύντομη παρουσίαση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (304 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (39 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (27 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (319 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (421 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου