Показалец 
Протокол
PDF 322kWORD 85k
Сряда, 26 април 2017 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на консултативния комитет
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Предложения за актове на Съюза
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 11.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Положението в Унгария (разискване)
 15.Прието решение относно Европейския стълб на социалните права и инициативата за равновесие между професионалния и личния живот (разискване)
 16.Актуалното положение в Турция, по-специално по отношение на конституционалния референдум (разискване)
 17.Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 — 2020 г. ***I (разискване)
 18.Европейска година на културното наследство ***I (разискване)
 19.Освобождане от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. (разискване)
 20.Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (разискване)
 21.Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекло (разискване)
 22.Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (кратко представяне)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.05 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят направи изявление по случай Международния ден на момичетата в информационните и комуникационните технологии, който ще се чества на следващия ден. Той подчерта, че тази инициатива насърчава момичетата да учат и да се развиват професионално в сферата на технологиите и цели да подкрепи равенството между половете.


3. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли делегация на членове на парламентите на Мианмар и Шри Ланка, които заеха място на официалната трибуна.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Отсъствието на Inese Vaidere от първата месечна сесия през октомври 2016 г. беше извинено по уважителни причини.


5. Състав на консултативния комитет

В съответствие с член 7 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси, на 5 април 2017 г. председателят реши да определи:

- Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE

- Mady Delvaux, от името на групата S&D

- Sajjad Karim, от името на групата ECR

- Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE

- Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL

за членове на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП,

както и:

- Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE

- Laura Ferrara, от името на групата EFDD

- Gerolf Annemans, от името на групата ENF

за резервни членове на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП.


6. Искане за снемане на имунитет

От компетентните френски органи са получени две искания за снемане на имунитет, съответно на Marine Le Pen и на Marie-Christine Boutonnet, във връзка с образувана съдебна проверка от финансовия отдел на Tribunal de Grande Instance (първоинстанционния съд) на Париж.

В съответствие с член 9, параграф 1 от правилника исканията бяха предадени на компетентната комисия - JURI.


7. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от правилника:

- комисия TRAN въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО l (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Докладчик: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- комисия TRAN въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- комисия TRAN въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- комисии AFET, DEVE и BUDG въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Докладчици: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial и Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- комисия ECON въз основа на доклада относно предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕС) №99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017г. чрез удължаване на програмата за периода 2018—2020 г. (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2, членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до утре, четвъртък, 27 април 2017г. поставянето на гласуване на дадено решение на комисията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


8. Предложения за актове на Съюза

Председателят съобщи, че е обявил за допустими следните предложения за актове на Съюза в съответствие с член 46, параграф 2 от правилника:

- Предложение за акт на Съюза, внесено от Dubravka Šuica, György Hölvényi, Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská и Ivo Vajgl, относно разлики в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на централния/източния и на западния пазар на ЕС (B8-0301/2017)

В съответствие с член 46, параграф 2 от правилника, предложениeто беше отнесено до компетентната комисия, а именно комисията IMCO, за становище.

- Предложение за акт на Съюза, внесено от Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab и Adam Szejnfeld относно скрининг на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори. (B8-0302/2017)

В съответствие с член 46, параграф 2 от правилника, предложениeто беше отнесено до компетентната комисия, а именно комисията INTA.


9. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на веществата, които могат да бъдат добавяни към преработени храни на зърнена основа и детски храни, както и към храни за специални медицински цели (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 април 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 април 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 април 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 април 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 април 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 февруари 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца по искане на Парламента

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Балтийско море и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 март 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца по искане на Парламента

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заличаването на Гвиана от таблицата в точка I от приложението и добавянето на Етиопия в тази таблица (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 24 март 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1 месец по искане на Парламента

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE


10. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита по отношение на критериите за одобрение на активни вещества с нисък риск (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - срок: 20 юли 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от правилника)
подпомагаща: AGRI (член 54 от правилника), IMCO (член 54 от правилника)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от акринатрин, металаксил и тиабендазол във или върху определени продукти (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - срок: 5 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с определянето на референтна лаборатория на ЕС за вируси, пренасяни чрез храни (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - срок: 13 юли 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


11. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата месечна сесия през февруари 2016 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагащи :

ITRE, JURI, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагащи :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

Разглеждане в комисия

водеща :

AFET

подпомагащи :

INTA

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагащи :

JURI, CONT

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 6/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово (2016/2314(INI)) - AFET - Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия (2016/2311(INI)) - AFET - Докладчик: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията от Минамата относно живака (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - ENVI - Докладчик: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - REGI - Докладчик: Искра Михайлова (A8-0070/2017)

- Доклад относно прилагането на Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии (2006/21/EО) (2015/2117(INI)) - ENVI - Докладчик: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - INTA - Докладчик: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - IMCO - Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Доклад относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла (2016/2140(INI)) - DEVE - Докладчик: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж (сега Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането) (CEPOL) за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - CONT - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - CONT - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - CONT - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - JURI - Докладчик: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - JURI - Докладчик: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - CONT - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - CONT - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - CONT - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - ITRE - Докладчик: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - CONT - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Доклад относно годишния доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (2015/2283(INI)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Доклад относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (2016/2141(INI)) - AGRI - Докладчик: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - ECON - Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Доклад относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2016/2099(INI)) - ECON - Докладчик: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - CONT - Докладчик: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - CONT - Докладчик: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - ECON - Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - CONT - Докладчик: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (сега „Европейска агенция за гранична и брегова охрана“ (Frontex)) за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Доклад относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони (2016/2016(INI)) - PECH - Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - CONT - Докладчик: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел V ‒ Сметна палата (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - CONT - Докладчик: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел I ‒ Европейски парламент (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - CONT - Докладчик: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - CONT - Докладчик: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (2016/2098(INI)) - CONT - Докладчик: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (2016/2294(IMM)) - JURI - Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Илдико Гал-Пелц за член на Сметната палата (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-0166/2017)


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през април II 2017 г. (PE 603.274/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Сряда

След консултации с политическите групи председателят предложи следната промяна в окончателния проект на дневен ред:

- втората и третата точка се разменят, като изявлението на Комисията относно Прието решение относно Европейския стълб на социалните права и инициативата за равновесие между професионалния и личния живот“ (точка 14 от окончателния проект на дневен ред) става втора точка след изявлението на Комисията относно Положението в Унгария“ (точка 103 от PDOJ).

Парламентът одобри тази промяна.

- Искане на групата S&D за приключване на разискванията относно изявлението на Комисията относно Положението в Унгария (точка 103 от окончателния проект на дневен ред) с внасяне на предложения за резолюция, които да бъдат гласувани по време на първата месечна сесия през май.

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, който мотивира искането, Marek Jurek, срещу искането, и Marie-Christine Vergiat, която отправи искане за изпращане на мисия в Унгария (Председателят уточни, че заседанието ще се произнесе само по дневния ред.)

Искането на групата S&D е прието.

- Искане на групата ENF за включване в дневния ред на Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност“ относно положението на коптите в Египет, след разискванията относно Актуалното положение в Турция, по-специално по отношение на конституционалния референдум (точка 36 от окончателния проект на дневен ред). Разискванията по доклада на Mircea Diaconu (A8-0340/2016) относно Европейска година на културното наследство се отлагат за първата месечна сесия през май.

Изказаха се: Franz Obermayr, от името на групата ENF, който мотивира искането, Cristian Dan Preda, който предложи разискването да включва положението на християните в целия регион на Близкия изток и да се проведе по време на първата месечна сесия през май, Franz Obermayr, който потвърди искането на своята група, Peter van Dalen и Victor Boştinaru.

С поименно гласуване Парламентът отхвърли това искане с 101 гласа „за“, 300 „против“ и 30 въздържали се.

Председателят уточни, че Председателският съвет ще реши относно евентуалното включване на темата в дневния ред на първата сесия през май. Той се ангажира да предаде на главния мюфтия на Египет, с когото ще се срещне утре, позицията на Европейския парламент, която е за толерантност и диалог между религиите.

Четвъртък

Председателят информира, че докладът на Gilles Lebreton относно Искане за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (A8-0163/2017) и възражението срещу Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции ще бъдат включени във времето за гласуване.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


14. Положението в Унгария (разискване)

Изявление на Комисията: Положението в Унгария (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказа се Viktor Orbán (министър-председател на Унгария).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt, относно предходното изказване, Krisztina Morvai и Roberta Metsola.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor и Kinga Gál.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Juan Fernando López Aguilar.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marek Jurek, Ulrike Lunacek и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Viktor Orbán.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.


15. Прието решение относно Европейския стълб на социалните права и инициативата за равновесие между професионалния и личния живот (разискване)

Изявление на Комисията: Прието решение относно Европейския стълб на социалните права и инициативата за равновесие между професионалния и личния живот (2017/3020(RSP))

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, David Casa, Jutta Steinruck, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Arena, João Pimenta Lopes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Констадинка Кънева, Heinz K. Becker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman и Rosa Estaràs Ferragut.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor и Julie Ward.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann и Maria Grapini.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията)

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател


16. Актуалното положение в Турция, по-специално по отношение на конституционалния референдум (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Актуалното положение в Турция, по-специално по отношение на конституционалния референдум (2017/2603(RSP))

Председателят направи кратко встъпително изявление.

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, и Kati Piri, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се: Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos и Jan Zahradil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt и Javi López.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


17. Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 — 2020 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 — 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Lambert van Nistelrooij и Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Derek Vaughan (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада.

Изказа се Costas Mavrides (докладчик по становището на комисията ECON).

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Csaba Sógor (докладчик по становището на комисията EMPL), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Андрей Новаков, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič и Mercedes Bresso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Lambert van Nistelrooij.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 27.4.2017 г г.


18. Европейска година на културното наследство ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu представи доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, и Dominique Bilde, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta и Costas Mavrides.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Mircea Diaconu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 27.4.2017 г г.


19. Освобождане от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. (разискване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски парламент

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел I – Европейски парламент [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0131/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Съд на Европейския съюз

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел V – Сметна палата [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0144/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII - Комитет на регионите [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0141/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - 8-ми, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VIII — Европейски омбудсман [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0140/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж (сега Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането) (CEPOL) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (ERA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (сега „Европейска агенция за гранична и брегова охрана“ (Frontex)) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (CLEAN SKY)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 (ИИЛ)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие SESAR

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender и Miroslav Poche представиха своите доклади.

Изказа се Ian Borg (действащ председател на Съвета).

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказа се Klaus-Heiner Lehne (председател на Европейската сметна палата).

Изказаха се: Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Paul Rübig (докладчик по становището на комисията DEVE), Martina Dlabajová (докладчик по становището на комисията EMPL), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията FEMM) и Tamás Deutsch, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Geier, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Tomáš Zdechovský по процедурен въпрос, (председателят направи уточнения) Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle и Андрей Новаков.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.13 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.14 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.15 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.16 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.17 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.18 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.19 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.20 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.21 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.22 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.23 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.24 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.25 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.26 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.27 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.28 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.29 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.30 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.31 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.32 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.33 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.34 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.35 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.36 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.37 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.38 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.39 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.40 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.41 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.42 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.43 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.44 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.45 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.46 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.47 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.48 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.49 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.50 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.51 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.52 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.53 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.54 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.55 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.56 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.57 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.58 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.59 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.60 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.61 от протокола от 27.4.2017 г, точка 5.62 от протокола от 27.4.2017 г и точка 5.63 от протокола от 27.4.2017 г


20. Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (разискване)

Доклад относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони [2016/2016(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Cláudia Monteiro de Aguiar, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Gabriel Mato и Isabelle Thomas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Nicola Caputo.

Изказа се Ulrike Rodust.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.64 от протокола от 27.4.2017 г г.


21. Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекло (разискване)

Доклад относно водещата инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекло [2016/2140(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

Lola Sánchez Caldentey представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Jean Lambert (докладчик по становището на комисията EMPL), Adam Szejnfeld, от името на групата PPE, Arne Lietz, от името на групата S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius и Daniel Caspary.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Lola Sánchez Caldentey.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.65 от протокола от 27.4.2017 г г.


22. Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (кратко представяне)

Доклад относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? [2016/2141(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Maria Noichl (A8-0119/2017)

Maria Noichl (докладчик) направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina Morvai и Paloma López Bermejo.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.66 от протокола от 27.4.2017 г г.


23. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák и Victor Negrescu.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 603.274/OJJE).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 0.35 ч.


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-Wolski

Правна информация - Политика за поверителност