Indeks 
Protokol
PDF 292kWORD 79k
Onsdag den 26. april 2017 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Det rådgivende udvalgs sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Forslag til EU-retsakt
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 10.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 11.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Situationen i Ungarn (forhandling)
 15.Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer (forhandling)
 16.Status i Tyrkiet, navnlig med hensyn til folkeafstemningen om forfatningen (forhandling)
 17.Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I (forhandling)
 18.Europæisk år for kulturarv ***I (forhandling)
 19.Decharge 2015 (forhandling)
 20.Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (forhandling)
 21.EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (forhandling)
 22.Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (kortfattet forelæggelse)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring i anledning af den internationale dag for piger inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), der ville blive fejret den efterfølgende dag. Han understregede, at dette initiativ ville tilskynde unge piger til at vælge at studere og få en karriere inden for teknologisektoren og fremme ligestilling.


3. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation af medlemmer af Burma/Myanmars og Sri Lankas parlamenter, som havde taget plads i den officielle loge.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Inese Vaidere var undskyldt for mødeperioden oktober I i 2016.


5. Det rådgivende udvalgs sammensætning

Formanden havde den 5. april 2017, jf. artikel 7 i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter besluttet at udnævne:

- Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen

- Mady Delvaux for S&D-Gruppen

- Sajjad Karim for ECR-Gruppen

- Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen

- Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen

som medlemmer af det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd,

og:

- Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen

- Laura Ferrara for EFDD-Gruppen

- Gerolf Annemans for ENF-Gruppen

som suppleanter til det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd.


6. Anmodning om ophævelse af immunitet

Formanden havde fra de franske kompetente myndigheder modtaget en anmodning om ophævelse af henholdsvis Marine Le Pens og Marie-Christine Boutonnets immunitet i forbindelse med en retlig undersøgelse, der var indledt af finansafdelingen i retten i Paris (Tribunal de Grande Instance).

Disse anmodninger var i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Ordfører: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- AFET, DEVE og BUDG, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Ordfører: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial og Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- ECON, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-17 med henblik på en forlængelse heraf for perioden 2018-2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat den efterfølgende dag, torsdag den 27. april 2017, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


8. Forslag til EU-retsakt

Formanden meddelte, at han i henhold til forretningsordenens artikel 46, stk. 2, havde erklæret, at følgende forslag til EU-retsakt kunne behandles:

- Forslag til EU-retsakt indgivet af Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská et Ivo Vajgl, om forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og smag på markederne i central-/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater (B8-0301/2017)

Dette forslag var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 46, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, IMCO, og til ENVI med henblik på en udtalelse

- Forslag til EU-retsakt indgivet af Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, om screening af udenlandske investeringer i strategiske sektorer (B8-0302/2017).

Dette forslag var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 46, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, INTA


9. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår listen over stoffer, der kan tilsættes til forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad og til fødevarer til særlige medicinske formål (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. april 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. april 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. april 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. april 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. april 2017

henvist til kor. udv. AGRI

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. februar 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/117 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. marts 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Guyana slettes fra skemaet i punkt I i bilaget, og Etiopien indsættes i dette skema (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. marts 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 1 måned på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv. ECON, LIBE


10. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler for så vidt angår kriterierne for godkendelse af lavrisikoaktivstoffer (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - frist: 20. juli 2017)
henvist til kor. udv. ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol i eller på visse produkter (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - frist: 5. juni 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår udpegelse af EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - frist: 13. juli 2017)
henvist til kor. udv. ENVI


11. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden i februar I 2016 forelå på Europarl.


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Finland - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalememorandummet mellem det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI, CONT

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 6/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Kosovo (2016/2314(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Serbien (2016/2311(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - ENVI udvalg - Ordfører: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Betænkning om gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) (2015/2117(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Betænkning om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (2016/2140(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi (nu Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse) (Cepol) for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab) for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Betænkning om årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2015/2283(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Betænkning om situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (2016/2141(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Beretning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2016/2099(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IV - Domstolen (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)) for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Betænkning om forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (2016/2016(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VII – Regionsudvalget (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2015: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion V - Revisionsretten (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion I - Europa-Parlamentet (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Betænkning om årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 (2016/2098(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (2016/2294(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Ildikó Gáll-Pelcz til medlem af Revisionsretten (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Indrek Tarand (A8-0166/2017)


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april II 2017 (PE 603.274/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper følgende ændring til det endelige forslag til dagsorden:

- Der ville blive byttet rundt på andet og tredje punkt på dagsordenen, således at redegørelsen ved Kommissionen om "Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer"(punkt 14 i PDOJ) ville blive andet punkt på dagsordenen efter redegørelsen ved Kommissionen om "Situationen i Ungarn" (punkt 103 i PDOJ).

Parlamentet godtog denne ændring.

- Anmodning fra S&D-Gruppen om at slutte forhandlingen om redegørelsen ved Kommissionen om "Situationen i Ungarn" (punkt 103 i PDOJ) af med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat til afstemning i mødeperioden maj I.

Talere: Gianni Pittella for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Marek Jurek, der talte imod anmodningen og Marie-Christine Vergiat, der anmodede om, at der blev sendt en mission til Ungarn (formanden præciserede, at forsamlingen kun skulle udtale sig om dagsordenen).

S&D-Gruppens anmodning godkendtes.

- Anmodning fra ENF-Gruppen om at opføre en "Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik" om situationen for koptere i Egypten efter forhandlingen om "Status i Tyrkiet, navnlig med hensyn til folkeafstemningen om forfatningen" (punkt 36 i PDOJ). Forhandlingen om betænkning af Mircea Diaconu (A8-0340/2016) om "Europæisk år for kulturarv" ville blive udsat til mødeperioden maj I.

Talere: Franz Obermayr for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, Cristian Dan Preda der foreslog, at forhandlingen skulle omhandle situationen for kristne i hele Mellemøstregionen, og at den skulle finde sted i maj I-mødeperioden, Franz Obermayr, der bekræftede sin gruppes anmodning, Peter van Dalen og Victor Boştinaru.

Parlamentet forkastede ved afstemning ved navneopråb anmodningen (101 for, 300 imod, 30 hverken/eller).

Formanden præciserede, at Formandskonferencen ville træffe beslutning om en eventuel opførelse af emnet på dagsodenen for maj I-mødeperioden. Han lovede at han, når han den efterfølgende dag skulle mødes med Egyptens stormufti, ville overbringe Europa-Parlamentets holdning, der ønsker at fremme tolerance og dialog mellem religioner.

Torsdag

Formanden oplyste, at Gilles Lebretons betænkning om "Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet" (A8-0163/2017) og indsigelsen imod "Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer" ville blive opført under afstemningstiden.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Situationen i Ungarn (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Ungarn (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Viktor Orbán (Ungarns premierminister).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt om den foregående talers indlæg, Krisztina Morvai og Roberta Metsola.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor og Kinga Gál.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Juan Fernando López Aguilar.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marek Jurek, Ulrike Lunacek og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Viktor Orbán.

Indlæg af Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer (2017/3020(RSP))

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, David Casa, Jutta Steinruck, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena, João Pimenta Lopes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman og Rosa Estaràs Ferragut.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor og Julie Ward.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann og Maria Grapini.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


16. Status i Tyrkiet, navnlig med hensyn til folkeafstemningen om forfatningen (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Status i Tyrkiet, navnlig med hensyn til folkeafstemningen om forfatningen (2017/2603(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, og Kati Piri for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos og Jan Zahradil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt og Javi López.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Lambert van Nistelrooij og Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Derek Vaughan (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Indlæg af Costas Mavrides (ordfører for udtalelse fra ECON).

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Csaba Sógor (ordfører for udtalelse fra EMPL), Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH), Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Andrea Cozzolino for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič og Mercedes Bresso.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Valdis Dombrovskis og Lambert van Nistelrooij.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 27.4.2017.


18. Europæisk år for kulturarv ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu forelagde betænkningen.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Silvia Costa for S&D-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, og Dominique Bilde for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta og Costas Mavrides.

Talere: Tibor Navracsics og Mircea Diaconu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 27.4.2017.


19. Decharge 2015 (forhandling)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Decharge 2015: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion I - Europa-Parlamentet [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0131/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IV - Domstolen [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion V - Revisionsretten [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0144/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0141/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0140/2017)

Decharge 2015: Præstation, økonomisk forvaltning og kontrol hos EU's agenturer

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2015: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi (nu Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse) (Cepol) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Decharge 2015: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Decharge 2015: Fællesforetagendet Clean Sky 2

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Decharge 2015: Fællesforetagendet ECSEL

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Decharge 2015: Fællesforetagendet for ITER

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Decharge 2015: SESAR-fællesforetagendet

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender og Miroslav Poche forelagde betænkningerne.

Indlæg af Ian Borg (formand for Rådet).

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Klaus-Heiner Lehne (formand for Revisionsretten).

Talere: Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, Paul Rübig (ordfører for udtalelse fra DEVE), Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra EMPL), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra FEMM) og Tamás Deutsch for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Jens Geier, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Tomáš Zdechovský om afviklingen af forhandlingen (formanden gav uddybende bemærkninger), Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle og Andrey Novakov.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor og Inés Ayala Sender.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.13 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.14 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.15 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.16 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.17 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.18 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.19 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.20 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.21 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.22 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.23 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.24 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.25 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.26 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.27 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.28 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.29 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.30 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.31 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.32 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.33 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.34 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.35 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.36 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.37 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.38 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.39 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.40 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.41 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.42 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.43 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.44 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.45 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.46 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.47 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.48 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.49 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.50 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.51 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.52 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.53 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.54 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.55 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.56 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.57 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.58 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.59 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.60 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.61 i protokollen af 27.4.2017, punkt 5.62 i protokollen af 27.4.2017 og punkt 5.63 i protokollen af 27.4.2017


20. Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (forhandling)

Betænkning om forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi [2016/2016(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust forelagde betænkningen.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Younous Omarjee (ordfører for udtalelse fra REGI), Cláudia Monteiro de Aguiar for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Gabriel Mato og Isabelle Thomas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Nicola Caputo.

Indlæg af Ulrike Rodust.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.64 i protokollen af 27.4.2017.


21. EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (forhandling)

Betænkning om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren [2016/2140(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

Lola Sánchez Caldentey forelagde betænkningen.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Jean Lambert (ordfører for udtalelse fra EMPL), Adam Szejnfeld for PPE-Gruppen, Arne Lietz for S&D-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius og Daniel Caspary.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Lola Sánchez Caldentey.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.65 i protokollen af 27.4.2017.


22. Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? [2016/2141(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Maria Noichl (A8-0119/2017)

Maria Noichl (ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina Morvai og Paloma López Bermejo.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.66 i protokollen af 27.4.2017.


23. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák og Victor Negrescu.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 603.274/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-Wolski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik