Indeks 
Zapisnik
PDF 285kWORD 80k
Srijeda, 26. travnja 2017. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Dobrodošlica
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Savjetodavnog odobora
 6.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 8.Prijedlozi akata Unije
 9.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 10.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 11.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Plan rada
 14.Stanje u Mađarskoj (rasprava)
 15.Odluka usvojena o europskom stupu socijalnih prava i s njim povezanim inicijativama (rasprava)
 16.Aktualno stanje u Turskoj, osobito u pogledu ustavnog referenduma (rasprava)
 17.Program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. ***I (rasprava)
 18.Europska godina kulturne baštine ***I (rasprava)
 19.Razrješnica za 2015. (rasprava)
 20.Upravljanje ribarskim flotama u najudaljenijim regijama (rasprava)
 21.Vodeća inicijativa EU-a za odjevnu industriju (rasprava)
 22.Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu? (kratko predstavljanje)
 23.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:05.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu povodom Međunarodnog dana djevojčica u sektoru IKT-a, koji će se obilježiti sutra. Naglasio je da se tom inicijativom potiče djevojčice da studiraju i grade karijeru u tehnološkom sektoru kao i da se promiče ravnopravnosti spolova.


3. Dobrodošlica

Predsjednik u ime Europskog parlamenta izrazio je dobrodošlicu izaslanstvu članova parlamenata Mjanmara i Šri Lanke, koji sjede u galeriji.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Opravdano je odsustvo Inese Vaidere s prve sjednice u listopadu 2016.


5. Sastav Savjetodavnog odobora

U skladu sa člankom 7. Kodeksa ponašanja zastupnika u EP-u u vezi s financijskim interesima i sukobom interesa predsjednik je 5. travanja 2017. odlučio imenovati sljedeće zastupnike:

- Danuta Maria Hübner, u ime Kluba zastupnika PPE-a

- Mady Delvaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a

- Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a

- Jean-Marie Cavada, u ime Kluba zastupnika ALDE-a

- Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

članovima Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika,

a sljedeće pak članove:

- Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

- Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a

- Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a

dopunskim članovima Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika.


6. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna francuska tijela proslijedila su dva zahtjeva za ukidanje imuniteta Marine Le Pen i Marie-Christine Boutonnet, u sklopu sudske istrage pokrenute u financijskom odjelu Visokog suda u Parizu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika ti su zahtjevi upućeni nadležnom odboru, tj. odboru JURI.


7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor TRAN na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Odbor TRAN na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Odbor TRAN na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- odbori AFET, DEVE i BUDG na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Izvjestitelji: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial i Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- Odbor ECON na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskome statističkom programu za razdoblje 2013. – 2017. njezinim produljenjem na razdoblje 2018. – 2020. (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

U skladu s člankom 69c stavkom 2. Poslovnika zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore do četvrtka 27. travnja 2017. do ponoći.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


8. Prijedlozi akata Unije

Predsjednik je objavio da je u skladu s člankom 46. stavkom 2. Poslovnika proglasio dopuštenima predložene akte Unije:

- prijedlog akta Unije koji su podnijeli Dubravka Šuica, György Hölvényi, Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská i Ivo Vajglom o razlikama u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda na središnjim/istočnim i zapadnim tržištima EU-a (B8-0301/2017)

Taj je prijedlog u skladu s člankom 46. stavkom 3. Poslovnika proslijeđen nadležnom odboru, točnije odboru IMCO, kao i odboru ENVI za mišljenje.

- prijedlog akta Unije koji su podnijeli Daniel Caspary, Manfred Weber,Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Prousta, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Zamjenik ministra Adam Szejnfeld o provjerama stranih ulaganja u strateškim sektorima (B8-0302/2017)

Taj je prijedlog u skladu s člankom 46. stavkom 3. Poslovnika proslijeđen nadležnom odboru, točnije odboru INTA.


9. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br.609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa tvari koje se mogu dodati prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani te hrani za posebne medicinske potrebe (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. travnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije(EU)2015/98 o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka15. stavka2. Uredbe(EU)br.1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. travnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. travnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. travnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni uredaba (EU) br.1307/2013 i (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. travnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Parlamenta

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe(EU)2017/117 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Baltičkom moru i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU)2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. ožujka 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Parlamenta

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu brisanja Gvajane iz tablice u točkiI. Priloga te dodavanja Etiopije u tu tablicu (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 24. ožujka 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 1 mjesec na zahtjev Parlamenta

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE


10. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja u pogledu mjerila za odobravanje aktivnih tvari niskog rizika (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - Rok: 20. srpnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za akrinatrin, metalaksil i tiabendazol u ili na određenim proizvodima (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - Rok: 5. lipnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određivanja referentnog laboratorija EU-a za viruse koji se prenose hranom (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - Rok: 13. srpnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


11. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom prvog mjesečnog zasjedanja u veljači 2016. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, JURI, IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva koji je podnijela Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Memoranduma o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI, CONT

- Prijedlog prijenosa sredstava DEC 6/2017. - dio III. - Komisija (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora, izvješća

- Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2016. (2016/2314(INI)) - AFET - Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Izvješće o izvješću Komisije o Srbiji za 2016. (2016/2311(INI)) - AFET - Izvjestitelj: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Minamatske konvencije o živi (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - ENVI - Izvjestitelj: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - REGI - Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Izvješće o provedbi Direktive o otpadu iz rudarstva (2006/21/EZ) (2015/2117(INI)) - ENVI - Izvjestitelj: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014. – 2021., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - IMCO - Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Izvješće o vodećoj inicijativi EU-a za odjevnu industriju (2016/2140(INI)) - DEVE – Izvjestiteljica: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije (sada Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) (CEPOL) za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - JURI – Izvjestitelj: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijećao sudjelovanju Europske unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) koji zajednički poduzima nekoliko država članica (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - ITRE - Izvjestiteljica: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničko poduzeće ECSEL za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Izvješće o godišnjem izvješću za 2014. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (2015/2283(INI)) - JURI - Izvjestitelj: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - CONT - : Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Izvješće o temi „Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu?” (2016/2141(INI)) - AGRI - Izvjestiteljica: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - ECON - Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Izvješće godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2016/2099(INI)) - ECON - Izvjestitelj: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridne neusklađenosti s trećim zemljama (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - ECON - Izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (sada Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)) za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Izvješće o upravljanju ribarskim flotama u najudaljenijim regijama (2016/2016(INI)) - PECH - Izvjestiteljica: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VII. – Odbor regija (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija i izvršne agencije (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio V. – Revizorski sud (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio I. – Europski parlament (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2015. (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Izvješće o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke (EIB) za 2015. (2016/2098(INI)) - CONT - Izvjestitelj: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Antóniu Marinhou e Pintou (2016/2294(IMM)) - JURI - Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Ildikó Gáll-Pelcz za članicu Revizorskog suda (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - CONT – Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0166/2017)


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda druge plenarne sjednice u travnju 2017. (PE 603.274/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda:

- druga i treća točka dnevnog reda zamijenit će mjesto, pa će tako izjava Komisije naslovljena Odluka usvojena o europskom stupu socijalnih prava i s njim povezanim inicijativama(točka 14. PDOJ-a) biti druga točka nakon izjave Komisije Stanje u Mađarskoj (točka 103. PDOJ-a).

Parlament je bio suglasan s tom izmjenom.

- zahtjev Kluba zastupnika Demande S&D-a da se zaključi rasprava o izvješću Komisije o stanju u Mađarskoj (točka 103. PDOJ-a) podnošenjem prijedloga rezolucije koji će se staviti na glasovanje na prvoj sjednici u svibnju.

Govorili su: Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je obrazložio zahtjev, Marek Jurek, koji se izjasnio protiv zahtjeva, i Marie-Christine Vergiat koja je zatažila da se organizira službeno puotvanje u Mađarsku (predsjednik je pojasnio da će se glasovati jedino o dnevnom redu).

Zahtjev Kluba S&D-a odobren je.

- zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se na dnevni red doda izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o položaju Kopta u Egiptu, nakon rasprave na temu Aktualno stanje u Turskoj, osobito u pogledu ustavnog referenduma(točka 36. PDOJ-a). Rasprava o izvješću Mircee Diaconua (A8-0340/2016) na temu „Europska godina kulturne baštine odgađa se na prvu sjednicu u svibnju.

Govorili su: Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev, Cristian Dan Preda, koji je predložio da se raspravlja o položaju kršćana na cijelom Bliskom istoku i to tijekom prve sjednice u svibnju, Franz Obermayr koji je potvrdio zahtjev svog kluba zastupnika, Peter van Dalen i Victor Boştinaru.

Pojedinačnim glasovanjem (101 za, 300 protiv, 30 suzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.

Predsjednik je rekao da će Konferencija predsjednika odlučiti o mogućem uvrštavanju ovog predmeta na dnevni red prve sjednice u svibnju. On će velikom muftiji Egipta, s kojim će sastati sutra, prenijeti položaj Europskog parlamenta koji se temelji na toleranciji i dijalogu među religijama.

Četvrtak

Predsjednik je obavijestio da će se izvješće Gillesa Lebretona naslovljeno Zahtjev za ukidanje imuniteta Antóniju Marinhu e Pintu(A8-0163/2017) i prigovor u vezi s Delegiranom uredbom Komisije o izmjeni PrilogaIII. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica uvrstiti u vrijeme za glasovanje.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


14. Stanje u Mađarskoj (rasprava)

Izjava Komisije: Stanje u Mađarskoj (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorio je Viktor Orbán (predsjednik mađarske vlade).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Matteo Salvini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt o obraćanju prethodne govornice, Krisztina Morvai i Roberta Metsola.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor i Kinga Gál.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová i Juan Fernando López Aguilar.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marek Jurek, Ulrike Lunacek i Eleftherios Synadinos.

Govorio je Viktor Orbán.

Govorio je Frans Timmermans.

Rasprava je zaključena.


15. Odluka usvojena o europskom stupu socijalnih prava i s njim povezanim inicijativama (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka usvojena o europskom stupu socijalnih prava i s njim povezanim inicijativama (2017/3020(RSP))

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tatjana Ždanoka, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, David Casa, Jutta Steinruck, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Arena, João Pimenta Lopes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman i Rosa Estaràs Ferragut.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor i Julie Ward.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann i Maria Grapini.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije)

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


16. Aktualno stanje u Turskoj, osobito u pogledu ustavnog referenduma (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Aktualno stanje u Turskoj, osobito u pogledu ustavnog referenduma (2017/2603(RSP))

Predsjednike je dao kratak uvod.

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos i Jan Zahradil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt i Javi López.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


17. Program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij i Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij predstavio je izvješće

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Derek Vaughan (umjesto izvjestitelja) predstavio je izvješće

Govorio je Costas Mavrides (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON).

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Csaba Sógor (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Alain Cadec (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Grapini, Andrea Cozzolino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič i Mercedes Bresso.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili:Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Lambert van Nistelrooij.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika od 27.4.2017..


18. Europska godina kulturne baštine ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu predstavio je izvješće.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Govorili su: Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Silvia Costa, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta i Costas Mavrides.

Govorili su: Tibor Navracsics i Mircea Diaconu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika od 27.4.2017..


19. Razrješnica za 2015. (rasprava)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija i izvršne agencije [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Razrješnica za 2015.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji

Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio I. – Europski parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0131/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IV. – Sud [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio V. – Revizorski sud [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0144/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Odbor regija

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VII. – Odbor regija [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0141/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio VIII. – Europski ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka

Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0140/2017)

Razrješnica za 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Razrješnica za 2015.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Razrješnica za 2015.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Razrješnica za 2015.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije (sada Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) (CEPOL) za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (EEA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Razrješnica za 2015.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Razrješnica za 2015.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Razrješnica za 2015.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Razrješnica za 2015.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Razrješnica za 2015.: Europski policijski ured (Europol)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (sada Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)) za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Razrješnica za 2015.: Agencija za europski GNSS (GSA)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće ECSEL

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za ITER

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće SESAR

Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015. [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender i Miroslav Poche predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Ian Borg (predsjedatelj Vijeća).

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorio je Klaus-Heiner Lehne (predsjednik Revizorskog suda).

Govorili su: Bogusław Liberadzki, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Paul Rübig (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Martina Dlabajová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Iskra Mihaylova (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Viorica Dăncilă (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM) i Tamás Deutsch, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Jens Geier, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Tomáš Zdechovský, kako bi postavio pitanje o tijeku rasprave (predsjednik je dao pojašnjenja), Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle i Andrey Novakov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor i Inés Ayala Sender.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.13 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.14 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.15 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.16 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.17 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.18 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.19 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.20 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.21 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.22 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.23 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.24 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.25 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.26 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.27 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.28 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.29 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.30 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.31 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.32 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.33 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.34 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.35 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.36 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.37 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.38 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.39 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.40 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.41 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.42 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.43 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.44 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.45 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.46 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.47 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.48 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.49 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.50 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.51 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.52 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.53 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.54 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.55 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.56 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.57 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.58 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.59 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.60 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.61 zapisnika od 27.4.2017., točka 5.62 zapisnika od 27.4.2017. i točka 5.63 zapisnika od 27.4.2017.


20. Upravljanje ribarskim flotama u najudaljenijim regijama (rasprava)

Izvješće o upravljanju ribarskim flotama u najudaljenijim regijama [2016/2016(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust predstavila je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Younous Omarjee (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Cláudia Monteiro de Aguiar, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Gabriel Mato i Isabelle Thomas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Nicola Caputo.

Govorila je Ulrike Rodust.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.64 zapisnika od 27.4.2017..


21. Vodeća inicijativa EU-a za odjevnu industriju (rasprava)

Izvješće o vodećoj inicijativi EU-a za odjevnu industriju [2016/2140(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

Lola Sánchez Caldentey predstavila je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jean Lambert (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Adam Szejnfeld, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Arne Lietz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius i Daniel Caspary.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorio je Lola Sánchez Caldentey.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.65 zapisnika od 27.4.2017..


22. Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu? (kratko predstavljanje)

Izvješće o temi „Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu?” [2016/2141(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Maria Noichl (A8-0119/2017)

Maria Noichl (izvjestiteljica) održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina Morvai i Paloma López Bermejo.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.66 zapisnika od 27.4.2017..


23. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák i Victor Negrescu.


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 603.274/OJJE).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 0:35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-Wolski

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti