Rodyklė 
Protokolas
PDF 290kWORD 81k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 26 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Oficialus pasveikinimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Patariamojo komiteto sudėtis
 6.Prašymas atšaukti imunitetą
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 8.Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės akto
 9.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 10.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 11.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 12.Gauti dokumentai
 13.Darbų programa
 14.Padėtis Vengrijoje (diskusijos)
 15.Priimtas sprendimas dėl Europos socialinių teisių ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos ramsčio (diskusijos)
 16.Padėtis Turkijoje, ypač dėl konstitucinio referendumo (diskusijos)
 17.2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa ***I (diskusijos)
 18.Europos kultūros paveldo metai ***I (diskusijos)
 19.Décharge 2015 (diskusijos)
 20.Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas (diskusijos)
 21.ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (diskusijos)
 22.Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme? (trumpas pristatymas)
 23.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą Tarptautinės merginų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje dienos, kuri bus švenčiama rytoj, proga. Jis pabrėžė, kad ši iniciatyva skatina merginas tęsti mokslus ir siekti karjeros technologijų sektoriuje ir propaguoja lyčių lygybę.


3. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčią Mianmaro ir Šri Lankos parlamentų narių delegaciją.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Inese Vaidere 2016 m. pirmojoje spalio mėn. sesijoje nedalyvavo dėl pateisinamų priežasčių.


5. Patariamojo komiteto sudėtis

Vadovaudamasis Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais 7 straipsniu, Pirmininkas nusprendė 2017 m. balandžio 5 d. paskirti šiuos Parlamento narius

- Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu,

- Mady Delvaux S&D frakcijos vardu,

- Sajjad Karim ECR frakcijos vardu,

- Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu,

- Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu

Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto nariais

ir taip pat

- Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu,

- Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu,

- Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu

atsarginiais Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto nariais.


6. Prašymas atšaukti imunitetą

Prancūzijos kompetentingos valdžios institucijos perdavė du prašymus atšaukti Marine Le Pen ir Marie-Christine Boutonnet imunitetą dėl baudžiamosios bylos, kurią nagrinėja Paryžiaus apygardos teismo Finansų padalinys.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, šie prašymai buvo perduoti atsakingam JURI komitetui.


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- TRAN komitetas remdamasis Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- TRAN komitetas remdamasis Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- TRAN komitetas remdamasis Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- komitetai AFET, DEVE ir BUDG remdamiesi Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Pranešėjai: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial ir Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- ECON komitetas remdamasis Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos ir ji pratęsiama 2018–2020 m. (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) gali raštu rytoj, 2017 m. balandžio 27 d., ketvirtadienį, iki vidurnakčio paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


8. Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės akto

Pirmininkas pranešė, kad paskelbė priimtinais šiuo pasiūlymus dėl Sąjungos teisės akto pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalį:

- Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto, kurį pateikė Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská et Ivo Vajgl, dėl produktų deklaravimo, sudėties ir skonio skirtumų ES centrinės/rytinės ir vakarinės dalių rinkose (B8-0301/2017)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalį šis pasiūlymas perduotas atsakingam IMCO komitetui ir taip pat ENVI komitetui, kad jis pateiktų nuomonę.

- Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto, kurį pateikė Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, dėl užsienio investicijų į strateginius sektorius tikrinimo (B8-0302/2017)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalį šis pasiūlymas perduotas atsakingam INTA komitetui.


9. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl medžiagų, kurių gali būti pridedama į perdirbtus grūdinius maisto produktus, kūdikiams skirtus maisto produktus ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.609/2013 priedas (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. balandžio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/98 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1380/2013 15straipsnio 2dalyje nurodytų Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymo pagal Tarptautinę konvenciją dėl Atlanto tunų apsaugos ir Konvenciją dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Vakarų Atlanto žvejyboje (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. balandžio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. balandžio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių augintojams priemonės (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. balandžio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr.1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. balandžio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

Deleguotojo akto projektas, kuriam pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. vasario 24 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėn. nuo Parlamento prašymo

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/117, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Baltijos jūros aplinkai saugoti, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. kovo 2 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 nuo Parlamento prašymo

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Gajanos išbraukimo iš priedo I punkto lentelės ir Etiopijos įtraukimo į tą lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. kovo 24 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 1 mėn. nuo Parlamento prašymo

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE


10. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl nedidelės rizikos veikliųjų medžiagų patvirtinimo kriterijų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - Terminas: 2017 m. liepos 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios akrinatrino, metalaksilo ir tiabendazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - Terminas: 2017 m. birželio 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl ES etaloninės per maistą plintančių virusų tyrimo laboratorijos skyrimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - Terminas: 2017 m. liepos 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


11. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. vasario mėn. I sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projektas (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 6/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo (2016/2314(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos (2016/2311(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Pranešimas dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo direktyvos (2006/21/EB) įgyvendinimo (2015/2117(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo, Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo ir Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo sudarymo projekto (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Pranešimas dėl ES pavyzdinės iniciatyvos drabužių sektoriuje (2016/2140(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Pranešimas dėl Europos policijos koledžo (dabar – Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra) (CEPOL) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Pranešimas dėl 2014 m. metinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo (2015/2283(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Pranešimas Žemės ūkio paskirties žemės Europos Sąjungoje koncentracijos padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme (2016/2141(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos (2016/2099(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Pranešimas dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Pranešimas dėl atokiausių regionų žvejybos laivynų valdymo (2016/2016(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės (2016/2098(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą (2016/2294(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Ildikó Gáll-Pelcz Audito Rūmų nare (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0166/2017)


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis II 2017 balandžio plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 603.274/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Trečiadienis

Pasitaręs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė šiuos galutinio darbotvarkės projekto pakeitimus:

- Antrasis ir trečiasis darbotvarkės punktai bus sukeisti vietomis, kad Komisijos pareiškimas dėl Priimto sprendimo dėl Europos socialinių teisių ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos ramsčio (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas) būtų antrasis punktas po Komisijos pareiškimo dėl Padėties Vengrijoje (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas).

Parlamentas sutiko su šiuo pakeitimu.

- S&D frakcijos prašymas, kuriuos siekiama užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl Padėties Vengrijoje (galutinio darbotvarkės projekto 103 punktas) pateikiant rezoliucijas, dėl kurių būtų balsuojama per pirmąją gegužės mėn. sesiją.

Kalbėjo: Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Marek Jurek, jis pasisakė prieš prašymą, ir Marie-Christine Vergiat, ji paprašė nusiųsti į Vengriją delegaciją (Pirmininkas patikslino, kad Parlamentas pasisakys tik dėl darbotvarkės).

S&D frakcijos prašymas patvirtintas.

- ENF frakcijos prašymas, kuriuo siekiama į darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl koptų padėties Egipte, po diskusijų dėl Padėties Turkijoje, ypač dėl konstitucinio referendumo (gautinio darbotvarkės projekto 36 punktas). Diskusijos dėl Mircea Diaconu pranešimo (A8-0340/2016) Europos kultūros paveldo metai būtų nukeltos į pirmąją gegužės mėn. sesiją.

Kalbėjo: Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Cristian Dan Preda, jis pasiūlė, kad būtų diskutuojama apie krikščionių padėtį visame Artimųjų Rytų regione ir kad diskusijos vyktų per pirmąją gegužės mėn. sesiją, Franz Obermayr, jis patvirtino savo frakcijos prašymą, Peter van Dalen ir Victor Boştinaru.

Vardiniu balsavimu (101 už, 300 prieš, 30 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

Pirmininkas patikslino, kad Pirmininkų sueiga nuspręs, ar šią temą įtraukti į pirmąją gegužės mėn. sesiją. Jis įsipareigojo perduoti Egipto Didžiajam muftijui, su kuriuo turi susitikti rytoj, Europos Parlamento poziją, kuria palaikoma tolerancija ir religijų dialogas.

Ketvirtadienis

Pirmininkas informavo, kad Gilles Lebreton pranešimas "Prašymas atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą" (A8-0163/2017) ir preštaravimas dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas bus įtraukti į balsavimo sąrašą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


14. Padėtis Vengrijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Vengrijoje (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Viktor Orbán (Vengrijos ministras pimininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt dėl prieš ją pasisakiusios oratorės, Krisztina Morvai ir Roberta Metsola.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor ir Kinga Gál.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Juan Fernando López Aguilar.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marek Jurek, Ulrike Lunacek ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Viktor Orbán.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


15. Priimtas sprendimas dėl Europos socialinių teisių ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos ramsčio (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl Europos socialinių teisių ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos ramsčio (2017/3020(RSP))

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, David Casa, Jutta Steinruck (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Thomas Mann), Jadwiga Wiśniewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Arena), João Pimenta Lopes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marju Lauristin), Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman ir Rosa Estaràs Ferragut.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor ir Julie Ward.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann ir Maria Grapini.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė)

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


16. Padėtis Turkijoje, ypač dėl konstitucinio referendumo (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Turkijoje, ypač dėl konstitucinio referendumo (2017/2603(RSP))

Pirmininkas pasakė trumpą įžanginę kalbą.

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, ir Kati Piri S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos ir Jan Zahradil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt ir Javi López.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


17. 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Lambert van Nistelrooij ir Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Derek Vaughan (pavaduojantis pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Costas Mavrides (ECON komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Csaba Sógor (EMPL komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Andrea Cozzolino S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič ir Mercedes Bresso.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Lambert van Nistelrooij.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 27 protokolo 5.8 punktas


18. Europos kultūros paveldo metai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Silvia Costa S&D frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, ir Dominique Bilde ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta ir Costas Mavrides.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Mircea Diaconu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 27 protokolo 5.9 punktas


19. Décharge 2015 (diskusijos)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo: III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba ir Europos Vadovų Taryba [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0131/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

Pranešima dėl dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0144/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0141/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF

Pranešimas dėld aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0140/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

Pranešimas „2015 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo (dabar Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra) (CEPOL) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)

Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BBI)

Pranešimas dėl biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (CLEAN SKY 2)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ)

Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (2 NVI BĮ)

Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER bendroji įmonė

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (Fusion for Energy) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR

Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender ir Miroslav Poche pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Klaus-Heiner Lehne (Audito Rūmų pirmininkas).

Kalbėjo: Bogusław Liberadzki S&D frakcijos vardu, Paul Rübig (DEVE komiteto nuomonės referentas), Martina Dlabajová (EMPL komiteto nuomonės referentė), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Viorica Dăncilă (FEMM komiteto nuomonės referentė) ir Tamás Deutsch PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jens Geier, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský dėl diskusijų vedimo (Pirmininkas pateikė patikslinimus), Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle ir Andrey Novakov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor ir Inés Ayala Sender.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 27 protokolo 5.12 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.13 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.14 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.15 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.16 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.17 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.18 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.19 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.20 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.21 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.22 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.23 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.24 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.25 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.26 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.27 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.28 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.29 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.30 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.31 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.32 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.33 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.34 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.35 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.36 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.37 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.38 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.39 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.40 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.41 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.42 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.43 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.44 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.45 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.46 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.47 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.48 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.49 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.50 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.51 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.52 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.53 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.54 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.55 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.56 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.57 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.58 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.59 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.60 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.61 punktas, 2017 04 27 protokolo 5.62 punktas ir 2017 04 27 protokolo 5.63 punktas


20. Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas (diskusijos)

Pranešimas dėl žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymo [2016/2016(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Younous Omarjee (REGI komiteto nuomonės referentas), Cláudia Monteiro de Aguiar PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Gabriel Mato ir Isabelle Thomas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Ulrike Rodust.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 27 protokolo 5.64 punktas


21. ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (diskusijos)

Pranešimas dėl ES pavyzdinės iniciatyvos drabužių sektoriuje [2016/2140(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

Lola Sánchez Caldentey pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jean Lambert (EMPL komiteto nuomonės referentė), Adam Szejnfeld PPE frakcijos vardu, Arne Lietz S&D frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius ir Daniel Caspary.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Lola Sánchez Caldentey.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 27 protokolo 5.65 punktas


22. Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme? (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme?“ [2016/2141(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Maria Noichl (A8-0119/2017)

Maria Noichl (pranešėja) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina Morvai ir Paloma López Bermejo.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 04 27 protokolo 5.66 punktas


23. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák ir Victor Negrescu.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 603.274/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.35 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-Wolski

Teisinė informacija - Privatumo politika