Index 
Notulen
PDF 297kWORD 80k
Woensdag 26 april 2017 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Composition du comité consultatif
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Voorstellen voor een besluit van de Unie
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 11.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Situatie in Hongarije (debat)
 15.Vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (debat)
 16.Stand van zaken in Turkije, met name ten aanzien van het referendum over de grondwet (debat)
 17.Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I (debat)
 18.Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I (debat)
 19.Décharge 2015 (debat)
 20.Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (debat)
 21.EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (debat)
 22.Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (korte presentatie)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de internationale “Meisjes in ICT Dag” , die morgen wordt gehouden. Hij onderstreept dat dit initiatief meisjes aanmoedigt te studeren en carrière te maken in de technologiesector en tot doel heeft gendergelijkheid te bevorderen.


3. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van leden van de parlementen van Myanmar en Sri Lanka, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Inese Vaidere is verontschuldigd voor de vergaderperiode van oktober I 2016.


5. Composition du comité consultatif

Overeenkomstig artikel 7 van de Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten heeft de Voorzitter besloten tot de benoeming per 5 april 2017 van:

- Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie

- Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie

- Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie

- Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie

- Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie

tot leden van het Raadgevend Comité voor het gedrag van de leden,

alsmede van:

- Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie

- Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie

- Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie

tot reserveleden van het Raadgevend Comité voor het gedrag van de leden.


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben twee verzoeken om opheffing van de immuniteit van respectievelijk Marine Le Pen en Marie-Christine Boutonnet toegezonden in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat is geopend door de financiële afdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Parijs.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement worden deze verzoeken verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie TRAN op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Commissie TRAN op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Commissie TRAN op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EC inzake veiligheidsvoorschriften en –normen voor passagiersschepen (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Commissies AFET, DEVE en BUDG op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds FEDD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Rapporteurs: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial en Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- Commissie ECON op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen donderdag 27 april 2017 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


8. Voorstellen voor een besluit van de Unie

De Voorzitter deelt mede dat hij, overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement, de volgende voorstellen voor een besluit van de Unie ontvankelijk heeft verklaard:

- Voorstel voor een besluit van de Unie, ingediend door Dubravka Šuica, György Hölvényi , Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská en Ivo Vajgl, over verschillen in de verklaringen, samenstelling en smaak van bepaalde producten op de centrale/oostelijke en westelijke markten van de EU (B8-0301/2017)

Dit voorstel is overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, namelijk IMCO, en voor advies naar de Commissie ENVI.

- Voorstel voor een besluit van de Unie, ingediend door Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, over de screening van buitenlandse investeringen in strategische sectoren (B8-0302/2017)

Dit voorstel is overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, namelijk INTA.


9. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de lijst van stoffen die mogen worden toegevoegd aan bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding en aan voeding voor medisch gebruik (C(2017)02255 - 2017/2661(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 10 april 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 van de Commissie betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr.1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (C(2017)02358 - 2017/2664(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 april 2017

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren (C(2017)02411 - 2017/2666(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 april 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde soorten fruit (C(2017)02416 - 2017/2667(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 april 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten (C(2017)02417 - 2017/2668(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 april 2017

verwezen naar ten principale: AGRI

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 februari 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Parlement

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/117 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Oostzee, en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 maart 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Parlement

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de schrapping van Guyana uit de in punt I van de bijlage opgenomen tabel en de toevoeging van Ethiopië aan die tabel (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 maart 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand op verzoek van het Parlement

verwezen naar ten principale: ECON, LIBE


10. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen wat de criteria voor de goedkeuring van werkzame stoffen met een laag risico betreft (D046260/03 - 2017/2665(RPS) - termijn : 20 juli 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acrinathrin, metalaxyl en thiabendazool in of op bepaalde producten (D049626/02 - 2017/2652(RPS) - termijn : 5 juni 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor door levensmiddelen overgedragen virussen betreft (D050291/02 - 2017/2662(RPS) - termijn : 13 juli 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI


11. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van februari I 2016 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ingevolge een aanvraag van Finland — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 - C8-0131/2017 - 2017/2058(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI, CONT

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 6/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0016/2017 - C8-0133/2017 - 2017/2060(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo (2016/2314(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2016 over Servië (2016/2311(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0063/2017)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Stefan Eck (A8-0067/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor het verlenen van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (2006/21/EG) (2015/2117(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: György Hölvényi (A8-0071/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: David Borrelli (A8-0072/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[17]] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[35]] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

- Verslag over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (2016/2140(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie (nu Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving) (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[27]] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[24]] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[47]] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[18]] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[15]] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[31]] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[22]] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[41]] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[45]] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[44]] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Max Andersson (A8-0097/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[23]] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[14]] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[30]] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[36]] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC)) - commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Max Andersson (A8-0102/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[46]] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[42]] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[34]] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[33]] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[43]] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[48]] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[12]] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[50]] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

- Verslag over het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (2015/2283(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[25]] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[16]] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[20]] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

- Verslag over de stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (2016/2141(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Maria Noichl (A8-0119/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2016/2099(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden (COM(2016)0475[[10]] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[37]] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[32]] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[40]] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[26]] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[19]] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[21]] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0131/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IV - Hof van Justitie (COM(2016)0475[[04]] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (nu Europees grens- en kustwachtagentschap) voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[28]] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

- Verslag over het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (2016/2016(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2016)0475[[09]] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0140/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VII – Comité van de Regio's (COM(2016)0475[[07]] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0141/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VIII – Europese Ombudsman (COM(2016)0475[[08]] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[39]] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2016)0475[[06]] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0144/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[11]] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[13]] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[38]] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[29]] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: prestaties, financieel beheer en controle (COM(2016)0475[[52]] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen (COM(2016)0475[[01]] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling V – Rekenkamer (COM(2016)0475[[05]] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling I – Europees Parlement (COM(2016)0475[[02]] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

- Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 (COM(2016)0475[[53]] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

- Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (2016/2098(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad van houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen het Koninkrijk Denemarken en Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

- * Verslag over de voordracht van Ildikó Gáll-Pelcz voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0166/2017)


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april II 2017 (PE 603.274/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Woensdag

Na raadpleging van de fracties stelt de Voorzitter voor de definitieve ontwerpagenda als volgt te wijzigen:

- het tweede en derde agendapunt worden omgedraaid, zodat de verklaring van de Commissie over het vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (punt 14 PDOJ) het tweede punt wordt na de verklaring van de Commissie over de situatie in Hongarije (punt 103 PDOJ).

Het Parlement stemt in met deze wijziging.

- Verzoek van de S&D-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie over de situatie in Hongarije (punt 103 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties die tijdens de vergaderperiode van mei I in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die het verzoek motiveert, Marek Jurek, tegen het verzoek, en Marie-Christine Vergiat die vraagt om een missie naar Hongarije te sturen (de Voorzitter preciseert dat het Parlement zich enkel over de agenda zal uitspreken).

Het verzoek van de S&D-Fractie wordt ingewilligd.

- Verzoek van de ENF-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de situatie van de kopten in Egypte op de agenda te plaatsen, na het debat over de stand van zaken in Turkije, met name ten aanzien van het referendum over de grondwet (punt 36 PDOJ). Het debat over het verslag-Mircea Diaconu (A8-0340/2016) over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed zou dan tot de vergaderperiode van mei I worden uitgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, die het verzoek motiveert, Cristian Dan Preda om voor te stellen dat het debat zal gaan over de situatie van de christenen in de gehele regio van het Midden-Oosten en zal plaatsvinden tijdens de vergaderperiode van mei I, Franz Obermayr die het verzoek van zijn fractie bekrachtigt, Peter van Dalen en Victor Boştinaru.

Bij HS verwerpt het Parlement het verzoek (101 voor, 300 tegen, 30 onthoudingen).

De Voorzitter preciseert dat de Conferentie van voorzitters een besluit zal nemen over de eventuele opneming van dit onderwerp op de agenda van de vergaderperiode van mei I. Hij zegt toe het standpunt van het Europees Parlement, dat er een is van tolerantie en dialoog tussen de religies, over te brengen aan de grootmoefti van Egypte, die hij morgen zal ontmoeten.

Donderdag

De Voorzitter deelt mede dat het verslag-Gilles Lebreton over het verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto" (A8-0163/2017) en het bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie totwijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties worden ingeschreven onder de stemmingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


14. Situatie in Hongarije (debat)

Verklaring van de Commissie: Situatie in Hongarije (2017/2656(RSP))

Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán (premier van Hongarije).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Esther de Lange, Tanja Fajon, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Beatrix von Storch, Anna Maria Corazza Bildt over de woorden van voorgaande spreker, Krisztina Morvai en Roberta Metsola.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Péter Niedermüller, Benedek Jávor, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Frank Engel, István Ujhelyi, Csaba Sógor en Kinga Gál.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Juan Fernando López Aguilar.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marek Jurek, Ulrike Lunacek en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.


15. Vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (debat)

Verklaring van de Commissie: Vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (2017/3020(RSP))

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, David Casa, Jutta Steinruck, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Mann, Jadwiga Wiśniewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Arena, João Pimenta Lopes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Terry Reintke, Tom Vandenkendelaere, Vilija Blinkevičiūtė, Kostadinka Kuneva, Heinz K. Becker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marju Lauristin, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman en Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor en Julie Ward.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marian Harkin, Tania González Peñas, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie)

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


16. Stand van zaken in Turkije, met name ten aanzien van het referendum over de grondwet (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: stand van zaken in Turkije, met name ten aanzien van het referendum over de grondwet (2017/2603(RSP))

De Voorzitter houdt een korte inleidende toespraak.

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, en Kati Piri, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Anders Primdahl Vistisen, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Gerard Batten, Edouard Ferrand, Sotirios Zarianopoulos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Eleni Theocharous, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos en Jan Zahradil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Manolis Kefalogiannis, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Anna Maria Corazza Bildt en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


17. Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij en Constanze Krehl (A8-0374/2016)

Lambert van Nistelrooij leidt het verslag in.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Derek Vaughan (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Costas Mavrides (rapporteur voor advies van de Commissie ECON).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Alain Cadec (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Andrea Cozzolino, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Andrey Novakov, Viorica Dăncilă, Sławomir Kłosowski, Franc Bogovič en Mercedes Bresso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivana Maletić en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Lambert van Nistelrooij.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 27.4.2017.


18. Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

Mircea Diaconu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, en Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Mircea Diaconu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 27.4.2017.


19. Décharge 2015 (debat)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling I – Europees Parlement [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0131/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IV - Hof van Justitie [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Rekenkamer

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling V – Rekenkamer [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0144/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's

Vreslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0141/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese ombudsman

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0140/2017)

Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: prestaties, financieel beheer en controle [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

Kwijting 2015: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

Kwijting 2015: Europese Politieacademie (CEPOL)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie (nu Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving) (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

Kwijting 2015: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (nu Europees grens- en kustwachtagentschap) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Bart Staes, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender en Miroslav Poche leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne (voorzitter van de Rekenkamer).

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Viorica Dăncilă (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM) en Tamás Deutsch, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Tomáš Zdechovský over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg), Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Cătălin Sorin Ivan, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle en Andrey Novakov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Ian Borg, Joachim Zeller, Younous Omarjee, Dennis de Jong, Benedek Jávor en Inés Ayala Sender.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.13 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.14 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.15 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.16 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.17 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.18 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.19 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.20 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.21 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.22 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.23 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.24 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.25 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.26 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.27 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.28 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.29 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.30 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.31 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.32 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.33 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.34 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.35 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.36 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.37 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.38 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.39 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.40 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.41 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.42 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.43 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.44 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.45 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.46 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.47 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.48 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.49 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.50 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.51 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.52 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.53 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.54 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.55 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.56 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.57 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.58 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.59 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.60 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.61 van de notulen van 27.4.2017, punt 5.62 van de notulen van 27.4.2017 en punt 5.63 van de notulen van 27.4.2017


20. Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (debat)

Verslag over het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden [2016/2016(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

Ulrike Rodust leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Cláudia Monteiro de Aguiar, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato en Isabelle Thomas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Werner Kuhn, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Rodust.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.64 van de notulen van 27.4.2017.


21. EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (debat)

Versalg over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector [2016/2140(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

Lola Sánchez Caldentey leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean Lambert (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Adam Szejnfeld, namens de PPE-Fractie, Arne Lietz, namens de S&D-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Agnes Jongerius en Daniel Caspary.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.65 van de notulen van 27.4.2017.


22. Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (korte presentatie)

Verslag over de stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven [2016/2141(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Maria Noichl (A8-0119/2017)

Maria Noichl (rapporteur) presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch, Krisztina Morvai en Paloma López Bermejo.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.66 van de notulen van 27.4.2017.


23. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

László Tőkés, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, José Inácio Faria, Julie Ward, Stanislav Polčák en Victor Negrescu.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 603.274/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Peillon, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Saryusz-Wolski

Juridische mededeling - Privacybeleid