Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel

4. Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av Eurogruppens ordförande: Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (Eurogruppens ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty och Nikolaos Chountis.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos och Nikos Androulakis.

Talare: Pierre Moscovici och Jeroen Dijsselbloem.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Fabio Massimo Castaldo om situationen för Cristiano Provvisionato, som för närvarande hålls fången i Mauretanien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy