Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0182(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0008/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0008/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0142

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες

5.11. Ενωσιακό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0142).

Παρεμβάσεις

Cristian Dan Preda επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου