Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet [2016/2294(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0132)


5.2. EU-varemærker ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-varemærker (kodificeret udgave) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamatakonventionen om kviksølv *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0134)

Parlamentet gav sit samtykke til indgåelsen af konventionen.


5.4. Hybride mismatch med tredjelande * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0135)


5.5. Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0136)


5.6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Ildikó Gáll-Pelcz (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Ildikó Gáll-Pelcz til medlem af Revisionsretten [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 27.4.2017)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0137)

Indlæg

Indrek Tarand (ordfører).


5.7. Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 [2016/2098(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0138)


5.8. Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Lambert van Nistelrooij og Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0139)


5.9. Europæisk år for kulturarv ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0140).


5.10. Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0141)


5.11. EU-program til at styrke inddragelsen af forbrugere i politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0142).

Indlæg

Cristian Dan Preda om afviklingen af afstemningen.


5.12. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0143)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0143)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.13. Decharge 2015: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0144)

Indlæg

—   Richard Corbett om afviklingen af afstemningen (formanden kom med visse forklaringer);

—   Formanden kaldte Cristian Dan Preda til orden.


5.14. Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0145)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0145)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.15. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion I - Europa-Parlamentet [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0146)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0146)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.16. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0147)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0147)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b)


5.17. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IV - Domstolen [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0148)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0148)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.18. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion V - Revisionsretten [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0149)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0149)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.19. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0150)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0150)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.20. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0151)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0151)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.21. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.22. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0153)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0153)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.23. Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0154)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0154)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.24. Decharge 2015: Præstation, økonomisk forvaltning og kontrol hos EU's agenturer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2015: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0155)


5.25. Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0156)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0156)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.26. Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0157)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0157)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.27. Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0158)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0158)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.28. Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0159)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0159)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.29. Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi (nu Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse) (Cepol) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0160)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0160)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.30. Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0161)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0161)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.31. Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0162)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0162)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.32. Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0163)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0163)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.33. Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0164)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0164)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.34. Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt )

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0165)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0165)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.35. Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0166)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0166)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.36. Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0167)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0167)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.37. Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0168)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0168)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.38. Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0169)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0169)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.39. Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0170)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0170)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.40. Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0171)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0171)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.41. Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0172)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0172)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.42. Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0173)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0173)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.43. Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0174)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0174)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1). (afstemning)


5.44. Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0175)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0175)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.45. Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0176)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0176)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.46. Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0177)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0177)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.47. Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0178)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0178)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.48. Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0179)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0179)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.49. Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0180)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0180)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.50. Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0181)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0181)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.51. Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0182)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0182)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.52. Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0183)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0183)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.53. Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0184)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0184)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.54. Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0185)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0185)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.55. Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (nu Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0186)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0186)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.56. Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0187)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0187)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.57. Decharge 2015: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0188)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0188)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.58. Decharge 2015: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0189)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0189)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.59. Decharge 2015: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL (elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0190)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0190)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.60. Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0191)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0191)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.61. Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0192)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0192)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.62. Decharge 2015: Fællesforetagendet for ITER (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0193)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0193)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.63. Decharge 2015: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0194)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0194)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


5.64. Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (afstemning)

Betænkning om forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi [2016/2016(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0195)


5.65. EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (afstemning)

Betænkning om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren [2016/2140(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0196)


5.66. Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (afstemning)

Betænkning om situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? [2016/2141(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0197)


5.67. Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)

Beretning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter [2016/2099(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0198)


5.68. Gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) (afstemning)

Betænkning om genenmførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) [2015/2117(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 68)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0199)


5.69. Situationen i Venezuela (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)))

Forhandlingen fandt sted den 5. april 2017 (punkt 18 i protokollen af 5.4.2017)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 27. april 2017 (punkt 2 i protokollen af 27.4.2017)

Forslag til beslutning B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 og B8-0277/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 69)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0270/2017

(erstatter B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 og B8-0275/2017):

stillet af:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, for PPE-Gruppen

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8.TA-PROV(2017)0200)

(Forslag til beslutning B8-0272/2017, B8-0276/2017 og B8-0277/2017 bortfaldt).


5.70. Indsigelse mod delegeret retsakt: Anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, af Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen, om Kommissionens delegerede forordning af 11. januar 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 70)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik