Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2294(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0132)


5.2. ELi kaubamärk ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamata elavhõbedakonventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Minamata elavhõbedakonventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0134)

Parlament andis nõusoleku konventsiooni sõlmimiseks.


5.4. Kolmandate riikidega seotud hübriidsed ebakõlad * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/1164 kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade osas [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0135)


5.5. Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Taani Kuningriigi ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0136)


5.6. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2017 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0137)

Sõnavõtud

Indrek Tarand (raportöör).


5.7. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta [2016/2098(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0138)


5.8. Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta ajavahemikuks 2017–2020 ning määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0139)


5.9. Euroopa kultuuripärandi aasta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0140).


5.10. Liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0141)


5.11. Liidu programm, et suurendada tarbijate kaasamist poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0142).

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda hääletuse läbiviimise kohta.


5.12. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0143)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0143)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.13. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)

Raport komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0144)

Sõnavõtud

—   Richard Corbett hääletuse läbiviimise kohta (asepresident täpsustas küsimust);

—   asepresident kutsus Cristian Dan Preda korrale.


5.14. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (hääletus)

Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0145)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0145)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.15. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0146)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0146)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.16. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0148)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0148)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b)


5.17. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kohus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0149)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0149)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.18. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0150)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0150)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.19. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0151)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0151)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.20. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Regioonide Komitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0152)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0152)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.21. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0153)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0153)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.22. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Ombudsman (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0154)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0154)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.23. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0155)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0155)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.24. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ametite 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0156)


5.25. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)

Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0157)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0157)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.26. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC) (hääletus)

Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0158)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0158)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.27. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0159)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0159)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.28. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0160)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0160)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.29. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)

Raport Euroopa Politseikolledži (praeguse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti) (CEPOL) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0161)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0161)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.30. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0162)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0162)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.31. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0163)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0163)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.32. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0164)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0164)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.33. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0165)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0165)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.34. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 34)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0166)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0166)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.35. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 35)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0167)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0167)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.36. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)

Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 36)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0168)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0168)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.37. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0169)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0169)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.38. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0170)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0170)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.39. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 39)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0171)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0171)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.40. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)

Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 40)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0172)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0172)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.41. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 41)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0173)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0173)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.42. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 42)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0174)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0174)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.43. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 43)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0175)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0175)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). (hääletus)


5.44. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 44)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0176)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0176)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.45. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 45)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0177)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0177)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.46. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 46)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0178)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0178)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


5.47. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)

Raport Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 47)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0179)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0179)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.48. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)

Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 48)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0180)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0180)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.49. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 49)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0181)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0181)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.50. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (hääletus)

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 50)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0182)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0182)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.51. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 51)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0183)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0183)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.52. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)

Raport Eurojusti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 52)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0184)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0184)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.53. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)

Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 53)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0185)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0185)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.54. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 54)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0186)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0186)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.55. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)

Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 55)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0187)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0187)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.56. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)

Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 56)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0188)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0188)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.57. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (hääletus)

Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 57)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0189)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0189)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.58. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 58)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0190)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0190)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.59. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL (hääletus)

Raport ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 59)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0191)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0191)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.60. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte (FCH) (hääletus)

Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 60)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0192)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0192)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.61. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)

Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 61)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0193)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0193)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.62. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 62)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0194)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0194)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.63. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)

Raport ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 63)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0195)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0195)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.64. Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (hääletus)

Raport kalalaevastike haldamise kohta äärepoolseimates piirkondades [2016/2016(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 64)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0196)


5.65. Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (hääletus)

Raport rõivasektorit käsitleva ELi juhtalgatuse kohta [2016/2140(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 65)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0197)


5.66. Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (hääletus)

Raport teemal „Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale?“ [2016/2141(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 66)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0198)


5.67. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta [2016/2099(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 67)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0199)


5.68. Kaevandusjäätmete direktiivi rakendamine (hääletus)

Raport kaevandusjäätmete direktiivi (2006/21/EÜ) rakendamise kohta [2015/2117(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 68)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0200)


5.69. Olukord Venezuelas (hääletus)

Komisjoni avaldus: Olukord Venezuelas (2017/2651(RSP)))

Arutelu toimus 5 aprill 2017 (5.4.2017 protokollipunkt 18)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 27 aprill 2017 (27.4.2017 protokollipunkt 2)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 ja B8-0277/2017

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 69)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0270/2017

(asendades B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 ja B8-0275/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel;

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0201)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0272/2017, B8-0276/2017 ja B8-0277/2017 muutusid kehtetuks.)


5.70. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ühtsete tariifsete soodustuste kava (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 105 lõike 3 kohaselt Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjoni 11. jaanuari 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2016)8996 - 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 70)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika