Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel

5. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. António Marinho e Pinton koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö António Marinho e Pinton koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2294(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0132)


5.2. Euroopan unionin tavaramerkki ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0133)


5.3. Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0134)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä yleissopimuksen tekemiselle.


5.4. Verokohtelun eroavuudet kolmansien maiden kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0135)


5.5. Tanskan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Tanskan kuningaskunnan ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0136)


5.6. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ildikó Gáll-Pelcz (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Ildikó Gáll-Pelcz tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 27.4.2017, liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0137)

Puheenvuorot:

Indrek Tarand (esittelijä).


5.7. Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 [2016/2098(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0138)


5.8. Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020 ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0139)


5.9. Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0140)


5.10. Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0141)


5.11. Kuluttajien osallistumisen lisäämistä päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskeva unionin ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0142)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda äänestysten kulusta.


5.12. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0143)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0143)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.13. Vastuuvapaus 2015: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2015 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0144)

Puheenvuorot:

—   Richard Corbett käytti puheenvuoron äänestysten kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

—   Puhemies kehotti Cristian Dan Predaa palaamaan järjestykseen.


5.14. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0145)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0145)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.15. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka I - Euroopan parlamentti [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0146)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0146)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.16. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0131/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0148)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0148)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)


5.17. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0149)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0149)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.18. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0150)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0150)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.19. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VI – Talous- ja sosiaalikomitea [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0144/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0151)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0151)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.20. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0141/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0152)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0152)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.21. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0153)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0153)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.22. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0154)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0154)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.23. Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0140/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0155)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0155)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.24. Vastuuvapaus 2015: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0156)


5.25. Vastuuvapaus 2015: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0157)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0157)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.26. Vastuuvapaus 2015: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0158)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0158)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.27. Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0159)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0159)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.28. Vastuuvapaus 2015: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0160)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0160)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.29. Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian (nyt Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0161)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0161)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.30. Vastuuvapaus 2015: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0162)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0162)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.31. Vastuuvapaus 2015: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0163)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0163)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.32. Vastuuvapaus 2015: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0164)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0164)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.33. Vastuuvapaus 2015: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0165)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0165)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.34. Vastuuvapaus 2015: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta )

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0166)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0166)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.35. Vastuuvapaus 2015: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0167)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0167)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.36. Vastuuvapaus 2015: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0168)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0168)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.37. Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0169)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0169)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.38. Vastuuvapaus 2015: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0170)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0170)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.39. Vastuuvapaus 2015: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0171)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0171)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.40. Vastuuvapaus 2015: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0172)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0172)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.41. Vastuuvapaus 2015: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0173)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0173)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.42. Vastuuvapaus 2015: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0174)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0174)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.43. Vastuuvapaus 2015: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0175)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0175)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)

(äänestys)


5.44. Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0176)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0176)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.45. Vastuuvapaus 2015: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0177)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0177)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.46. Vastuuvapaus 2015: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0178)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0178)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.47. Vastuuvapaus 2015: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0179)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0179)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.48. Vastuuvapaus 2015: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0180)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0180)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.49. Vastuuvapaus 2015: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0181)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0181)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.50. Vastuuvapaus 2015: Euratomin hankintakeskus (ESA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0182)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0182)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.51. Vastuuvapaus 2015: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0183)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0183)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.52. Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0184)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0184)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.53. Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0185)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0185)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.54. Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0186)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0186)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.55. Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (nykyään Euroopan raja- ja merivartiovirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0187)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0187)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.56. Vastuuvapaus 2015: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0188)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0188)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.57. Vastuuvapaus 2015: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 57)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0189)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0189)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.58. Vastuuvapaus 2015: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0190)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0190)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.59. Vastuuvapaus 2015: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 59)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0191)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0191)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.60. Vastuuvapaus 2015: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 60)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0192)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0192)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.61. Vastuuvapaus 2015: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI2) toteuttava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 61)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0193)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0193)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.62. Vastuuvapaus 2015: ITER-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen (Fusion for Energy) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 62)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0194)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0194)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.63. Vastuuvapaus 2015: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 63)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0195)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0195)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta)


5.64. Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (äänestys)

Mietintö kalastuslaivastojen hallinnoinnista syrjäisimmillä alueilla [2016/2016(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 64)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0196)


5.65. Vaatetusalaa koskeva EU:n lippulaiva-aloite (äänestys)

Mietintö vaatetusalaa koskevasta EU:n lippulaiva-aloitteesta [2016/2140(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 65)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0197)


5.66. Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen? (äänestys)

Mietintö viljelysmaiden keskittymistä koskevasta tilanteesta EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen? [2016/2141(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 66)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0198)


5.67. Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus (äänestys)

Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2016/2099(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 67)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0199)


5.68. Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin (2006/21/EY) täytäntöönpanosta [2015/2117(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 68)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0200)


5.69. Venezuelan tilanne (äänestys)

Komission julkilausuma: Venezuelan tilanne (2017/2651(RSP))

Keskustelu käytiin 5. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 18)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 27. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 27.4.2017, kohta 2)

Päätöslauselmaesitykset B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 ja B8-0277/2017

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 69)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0270/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 ja B8-0275/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0201)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0272/2017, B8-0276/2017 ja B8-0277/2017 raukesivat.)


5.70. Delegoidun säädöksen vastustaminen: yleinen tullietuusjärjestelmä (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta 11. tammikuuta 2017 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2016)8996 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 70)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö