Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis

5. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Prašymas atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą [2016/2294(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0132)


5.2. ES prekių ženklas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0134)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de la convention.


5.4. Trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimai * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0135)


5.5. Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0136)


5.6. Audito Rūmų narės skyrimas: Ildikó Pelcz-Gáll (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Ildikó Gáll-Pelcz Audito Rūmų nare [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2017 04 27 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0137)

Kalbėjo:

Indrek Tarand (pranešėjas).


5.7. 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinės ataskaitos [2016/2098(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0138)


5.8. 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Lambert van Nistelrooij ir Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0139)


5.9. Europos kultūros paveldo metai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0140).


5.10. Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0141)


5.11. Sąjungos programa, skirta konkrečiai veiklai finansinių paslaugų srityje remti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2017–2020 m. Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0142).

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda dėl balsavimo tvarkos.


5.12. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo: III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0143)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0143)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.13. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0144)

Kalbėjo:

—   Richard Corbett balsavimo tvarkos (pirmininkas pateikė patikslinimus);

—   Pirmininkas paprašė laikytis tvarkos Cristian Dan Preda.


5.14. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF (balsavimas)

Pranešimas dėld aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0145)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0145)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.15. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0146)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0146)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.16. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba ir Europos Vadovų Taryba [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0148)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0148)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą)


5.17. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0149)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0149)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.18. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešima dėl dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0150)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0150)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.19. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0151)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0151)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.20. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0152)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0152)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.21. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0153)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0153)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.22. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0154)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0154)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.23. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0155)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0155)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.24. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)

Pranešimas „2015 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0156)


5.25. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)

Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0157)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0157)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.26. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0158)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0158)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.27. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0159)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0159)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.28. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0160)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0160)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.29. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo (dabar Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra) (CEPOL) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0161)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0161)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.30. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0162)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0162)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.31. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0163)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0163)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.32. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0164)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0164)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.33. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0165)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0165)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.34. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0166)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0166)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.35. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0167)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0167)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.36. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0168)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0168)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.37. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0169)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0169)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.38. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0170)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0170)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.39. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0171)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0171)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.40. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0172)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0172)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.41. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0173)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0173)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.42. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0174)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0174)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.43. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0175)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0175)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). (balsavimas)


5.44. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0176)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0176)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.45. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0177)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0177)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.46. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0178)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0178)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.47. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0179)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0179)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.48. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0180)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0180)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.49. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 49)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0181)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0181)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.50. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 50)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0182)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0182)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.51. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 51)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0183)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0183)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.52. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 52)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0184)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0184)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.53. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 53)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0185)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0185)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.54. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 54)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0186)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0186)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.55. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (dabar Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 55)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0187)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0187)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.56. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 56)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0188)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0188)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.57. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BBI) (balsavimas)

Pranešimas dėl biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 57)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0189)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0189)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.58. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (CLEAN SKY 2) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 58)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0190)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0190)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.59. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 59)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0191)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0191)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.60. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ) (balsavimas)

Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 60)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0192)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0192)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.61. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (2 NVI BĮ) (balsavimas)

Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 61)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0193)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0193)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.62. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (Fusion for Energy) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 62)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0194)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0194)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.63. 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 63)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0195)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0195)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


5.64. Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas (balsavimas)

Pranešimas dėl žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymo [2016/2016(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 64)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0196)


5.65. ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (balsavimas)

Pranešimas dėl ES pavyzdinės iniciatyvos drabužių sektoriuje [2016/2140(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 65)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0197)


5.66. Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme? (balsavimas)

Pranešimas „Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme?“ [2016/2141(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 66)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0198)


5.67. Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos [2016/2099(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 67)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0199)


5.68. Kasybos atliekų direktyvos taikymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Kasybos atliekų direktyvos (2006/21/EB) taikymo [2015/2117(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 68)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0200)


5.69. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2017/2651(RSP)))

Diskusijos vyko 5 balandžio 2017 (2017 04 05 protokolo 18 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 27 balandžio 2017 (2017 04 27 protokolo 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 ir B8-0277/2017

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 69)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0270/2017

(keičia B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 ir B8-0275/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, PPE frakcijos vardu,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, ECR frakcijos vardu,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0201)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0272/2017, B8-0276/2017 ir B8-0277/2017 anuliuoti.)


5.70. Prieštaravimas deleguotajam aktui: Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL frakcijos vardu, dėl 2017 m. sausio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 70)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Teisinis pranešimas - Privatumo politika