Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele

5. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Pieprasījums atcelt António Marinho e Pinto imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt António Marinho e Pinto imunitāti [2016/2294(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A8-0163/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0132).


5.2. ES preču zīme ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta versija) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0133).


5.3. Minamatas konvencija par dzīvsudrabu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Stefan Eck (A8-0067/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0134).

Parlaments deva piekrišanu konvencijas noslēgšanai.


5.4. Hibrīdneatbilstības ar trešām valstīm * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm groza Direktīvu (ES) 2016/1164 [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0135).


5.5. Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dāniju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dānijas Karalisti un Eiropolu [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0136).


5.6. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ildikó Gáll-Pelcz (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ildikó Gáll-Pelcz par Revīzijas palātas locekli [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0166/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (27.4.2017. protokola 1. pielikums )

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0137).

Uzstāšanās

Indrek Tarand (referents).


5.7. 2015. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par 2015. gada ziņojumu par EIB finansiālās darbības kontroli [2016/2098(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0138).


5.8. Strukturālo reformu atbalsta programma laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Lambert van Nistelrooij un Constanze Krehl (A8-0374/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0139).


5.9. Eiropas kultūras mantojuma gads ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Mircea Diaconu (A8-0340/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0140).


5.10. Savienības programma, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0141).


5.11. Savienības programma, lai pastiprinātu patērētāju iesaistīšanos politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Philippe Lamberts (A8-0008/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0142).

Uzstāšanās

Uzstājās Cristian Dan Preda, komentējot balsošanas norisi.


5.12. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0150/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0143).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0143).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.13. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0160/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0144).

Uzstāšanās

—   Richard Corbett, komentējot balsošanas norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus);

—   sēdes vadītājs, saucot pie kārtības Cristian Dan Preda.


5.14. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais EAF (balsošana)

Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Younous Omarjee (A8-0125/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0145).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0145).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.15. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0153/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0146).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0146).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.16. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0131/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0147).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0147).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu)


5.17. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0136/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0148).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0148).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.18. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0151/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0149).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0149).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.19. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0144/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0150).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0150).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.20. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0141/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0151).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0151).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.21. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0122/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0152).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0152).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.22. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Benedek Jávor (A8-0142/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0153).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0153).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


5.23. ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0140/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0154).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0154).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.24. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0155).


5.25. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0156).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0156).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.26. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0157).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0157).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.27. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0158).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0158).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.28. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0159).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0159).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.29. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas (tagad Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra) (CEPOL) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0160).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0160).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.30. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0161).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0161).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.31. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0162).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0162).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.32. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0163).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0163).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.33. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0164).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0164).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.34. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0165).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0165).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.35. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0166).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0166).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.36. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0167).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0167).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.37. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0168).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0168).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.38. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0169).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0169).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.39. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0170).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0170).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.40. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0171).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0171).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.41. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0172).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0172).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.42. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0173).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0173).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.43. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0174).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts P8_TA(2017)0174).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu) (balsošana)


5.44. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0175).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0175).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.45. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0176).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0176).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.46. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0177).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0177).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.47. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0178).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0178).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.48. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0179).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0179).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.49. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0180).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0180).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.50. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0181).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0181).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.51. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0182).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0182).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


5.52. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0183).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0183).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.53. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0184).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0184).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.54. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0185).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0185).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


5.55. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (tagad Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0186).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0186).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.56. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0187).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0187).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.57. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)

Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0103/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0188).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0188).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.58. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2 (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0094/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0189).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0189).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.59. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0113/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0190).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0190).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.60. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0109/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0191).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0191).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.61. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0083/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0192).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0192).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.62. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0108/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0193).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0193).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


5.63. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma SESAR 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0096/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0194).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0194).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu)


5.64. Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldība (balsošana)

Ziņojums par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību [2016/2016(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ulrike Rodust (A8-0138/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0195).


5.65. ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari (balsošana)

Ziņojums par ES pamatiniciatīvu attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari [2016/2140(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0196).


5.66. Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem (balsošana)

Ziņojums par pašreizējo lauksaimniecības zemes koncentrāciju Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem [2016/2141(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Maria Noichl (A8-0119/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0197).


5.67. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu [2016/2099(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0198).


5.68. Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas (2006/21/EK) īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas (2006/21/EK) īstenošanu [2015/2117(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: György Hölvényi (A8-0071/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0199).


5.69. Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2017/2651(RSP)).

Debates notika 2017. gada 5. aprīlī (5.4.2017. protokola 18. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2017. gada 27. aprīlī (27.4.2017. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 un B8-0277/2017.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 69. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0270/2017

(aizstāj B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 un B8-0275/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0200).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0272/2017, B8-0276/2017 un B8-0277/2017 vairs nav spēkā.)


5.70. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: vispārējo tarifa preferenču sistēma (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesnieguši Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, par Komisijas 2017. gada 11. janvāra deleģēto regulu, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 70. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Juridisks paziņojums - Privātuma politika