Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet [2016/2294(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0132)


5.2. EU-varumärken ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om EU-varumärken (kodifiering) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamatakonventionen om kvicksilver *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0134)

Parlamentet godkände att konventionen ingås.


5.4. Hybrida missmatchningar med tredjeländer * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0135)


5.5. Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Konungariket Danmark och Europol [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0136)


5.6. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Ildikó Gáll-Pelcz till ledamot av revisionsrätten [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 27.4.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0137)

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande).


5.7. Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 [2016/2098(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0138)


5.8. Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0139)


5.9. Europaåret för kulturarv ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0140).


5.10. Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0141)


5.11. Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0142).

Inlägg:

Cristian Dan Preda yttrade sig om genomförandet av omröstningen.


5.12. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0143)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0143)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.13. Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0144)

Inlägg:

—   Richard Corbett yttrade sig om genomförandet av omröstningen (talmannen gjorde förtydliganden).

—   Talmannen kallade Cristian Dan Preda till ordningen.


5.14. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0145)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0145)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.15. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0146)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0146)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.16. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0147)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0147)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen)


5.17. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IV – domstolen [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0148)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0148)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.18. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0149)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0149)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.19. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0150)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0150)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.20. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0151)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0151)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.21. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0152)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0152)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.22. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0153)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0153)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.23. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0154)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0154)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.24. Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2015: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0155)


5.25. Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0156)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0156)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.26. Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0157)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0157)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.27. Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0158)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0158)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.28. Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0159)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0159)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.29. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin (numera Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning) (Cepol) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0160)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0160)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.30. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0161)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0161)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.31. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0162)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0162)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.32. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0163)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0163)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.33. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0164)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0164)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.34. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0165)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0165)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.35. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0166)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0166)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.36. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0167)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0167)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.37. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0168)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0168)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.38. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0169)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0169)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.39. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0170)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0170)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.40. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0171)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0171)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.41. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0172)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0172)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.42. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0173)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0173)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.43. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0174)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0174)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.44. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0175)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0175)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.45. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (numera Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0176)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0176)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.46. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0177)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0177)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.47. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0178)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0178)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.48. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0179)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0179)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.49. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0180)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0180)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.50. Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0181)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0181)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.51. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0182)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0182)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.52. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0183)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0183)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.53. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0184)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0184)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.54. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0185)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0185)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.55. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0186)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0186)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.56. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0187)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0187)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.57. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0188)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0188)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.58. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2 (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0189)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0189)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.59. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0190)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0190)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.60. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0191)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0191)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.61. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0192)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0192)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.62. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0193)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0193)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.63. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0194)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0194)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.64. Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (omröstning)

Betänkande om förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena [2016/2016(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0195)


5.65. EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (omröstning)

Betänkande om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn [2016/2140(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0196)


5.66. Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (omröstning)

Betänkande om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? [2016/2141(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0197)


5.67. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2016/2099(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0198)


5.68. Genomförandet av gruvavfallsdirektivet (omröstning)

Betänkande om genomförandet av gruvavfallsdirektivet (2006/21/EG) [2015/2117(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0199)


5.69. Situationen i Venezuela (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)))

Debatten ägde rum den 5 april 2017 (punkt 18 i protokollet av den 5.4.2017)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 27 april 2017 (punkt 2 i protokollet av den 27.4.2017)

Resolutionsförslag B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 och B8-0277/2017

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 69)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0270/2017

(ersätter B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 och B8-0275/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, för PPE-gruppen,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0200)

(Resolutionsförslagen B8-0272/2017, B8-0276/2017 och B8-0277/2017 bortföll.)


5.70. Invändning mot en delegerad akt: det allmänna preferenssystemet (omröstning)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, från Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 11 januari 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 70)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy