Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 3.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка - Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (разискване)
 4.Актуално състояние на втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Искане за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Марка на ЕС ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Конвенцията от Минамата относно живака *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Несъответствия при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Дания и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Предложение за назначаване на член на Сметната палата (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 — 2020 г. ***I (гласуване)
  
5.9.Европейска година на културното наследство ***I (гласуване)
  
5.10.Програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита ***I (гласуване)
  
5.11.Програма на Съюза за засилване на участието на потребителите в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги ***I (гласуване)
  
5.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  
5.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (гласуване)
  
5.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - 8-ми, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР (гласуване)
  
5.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)
  
5.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  
5.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Съд на Европейския съюз (гласуване)
  
5.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Сметна палата (гласуване)
  
5.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  
5.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)
  
5.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  
5.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)
  
5.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  
5.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)
  
5.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  
5.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  
5.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)
  
5.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (гласуване)
  
5.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (гласуване)
  
5.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)
  
5.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  
5.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)
  
5.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  
5.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (гласуване)
  
5.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (гласуване)
  
5.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)
  
5.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)
  
5.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  
5.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (гласуване)
  
5.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)
  
5.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)
  
5.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)
  
5.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)
  
5.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
  
5.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (ERA) (гласуване)
  
5.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (гласуване)
  
5.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  
5.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (гласуване)
  
5.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)
  
5.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  
5.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)
  
5.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  
5.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)
  
5.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)
  
5.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex)
  
5.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  
5.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (гласуване)
  
5.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (CLEAN SKY) (гласуване)
  
5.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (гласуване)
  
5.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ) (гласуване)
  
5.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 (ИИЛ) (гласуване)
  
5.62.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  
5.63.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  
5.64.Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (гласуване)
  
5.65.Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекла (гласуване)
  
5.66.Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (гласуване)
  
5.67.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)
  
5.68.Прилагане на Директивата за минните отпадъци (гласуване)
  
5.69.Положението във Венесуела (гласуване)
  
5.70.Възражение по делегиран акт: Схема от общи тарифни преференции (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Решения относно някои документи
 9.Внесени документи
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 11.График на следващите заседания
 12.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Илдико Гал-Пелц
Протокол (339 kb) Присъствен списък (59 kb)    Резултати от поименно гласуване (6940 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (88 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (64 kb) Резултати от поименно гласуване (239 kb)    
 
Протокол (355 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (1122 kb) Резултати от поименно гласуване (4105 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност