Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 3.Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky – Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 (rozprava)
 4.Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Žádost, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Ochranná známka EU ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Minamatská úmluva o rtuti *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Hybridní nesoulady s třetími zeměmi * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánskem a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Jmenování členky Účetního dvora – Ildikó Gáll-Pelczová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.7.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.8.Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 ***I (hlasování)
  5.9.Evropský rok kulturního dědictví ***I (hlasování)
  5.10.Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu ***I (hlasování)
  5.11.Program Unie na podporu zapojení spotřebitelů do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb ***I (hlasování)
  5.12.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)
  5.13.Udělení absolutoria za rok 2015: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2015 (hlasování)
  5.14.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasování)
  5.15.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  5.16.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  5.17.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  5.18.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  5.19.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  5.20.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  5.21.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  5.22.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  5.23.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  5.24.Absolutorium za rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (hlasování)
  5.25.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  5.26.Udělení absolutoria za rok 2015: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  5.27.Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  5.28.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)
  5.29.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)
  5.30.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  5.31.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  5.32.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  5.33.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  5.34.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  5.35.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  5.36.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  5.37.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  5.38.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  5.39.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  5.40.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  5.41.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  5.42.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  5.43.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  5.44.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
  5.45.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)
  5.46.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  5.47.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  5.48.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  5.49.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (hlasování)
  5.50.Udělení absolutoria za rok 2015: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  5.51.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  5.52.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  5.53.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  5.54.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  5.55.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
  5.56.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  5.57.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)
  5.58.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  5.59.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik ECSEL (hlasování)
  5.60.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (hlasování)
  5.61.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) (hlasování)
  5.62.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný evropský podnik pro ITER (hlasování)
  5.63.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik SESAR (hlasování)
  5.64.Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (hlasování)
  5.65.Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (hlasování)
  5.66.Aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? (hlasování)
  5.67.Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky (hlasování)
  5.68.Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (hlasování)
  5.69.Situace ve Venezuele (hlasování)
  5.70.Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: systém všeobecných celních preferencí (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 9.Předložení dokumentů
 10.Předání textů přijatých během zasedání
 11.Termíny příštích zasedání
 12.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Ildikó Gáll-Pelczová
Zápis (285 kb) Prezenční listina (59 kb)    Jmenovitá hlasování (6940 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (84 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (62 kb) Jmenovitá hlasování (216 kb)    
 
Zápis (309 kb) Prezenční listina (62 kb) Výsledky hlasování (1093 kb) Jmenovitá hlasování (4282 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí