Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 3.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 (forhandling)
 4.Situationen omkring den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland. (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.EU-varemærker ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Minamatakonventionen om kviksølv *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.4.Hybride mismatch med tredjelande * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.5.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Ildikó Gáll-Pelcz (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.7.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015 * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.8.Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I (afstemning)
  5.9.Europæisk år for kulturarv ***I (afstemning)
  5.10.Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision ***I (afstemning)
  5.11.EU-program til at styrke inddragelsen af forbrugere i politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser ***I (afstemning)
  5.12.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  5.13.Decharge 2015: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015 (afstemning)
  5.14.Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)
  5.15.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  5.16.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  5.17.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  5.18.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (afstemning)
  5.19.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  5.20.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  5.21.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  5.22.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  5.23.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  5.24.Decharge 2015: Præstation, økonomisk forvaltning og kontrol hos EU's agenturer (afstemning)
  5.25.Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  5.26.Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  5.27.Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)
  5.28.Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  5.29.Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)
  5.30.Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  5.31.Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  5.32.Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  5.33.Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  5.34.Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (afstemning)
  5.35.Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  5.36.Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  5.37.Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  5.38.Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  5.39.Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  5.40.Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  5.41.Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  5.42.Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)
  5.43.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  5.44.Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
  5.45.Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  5.46.Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)
  5.47.Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  5.48.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)
  5.49.Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  5.50.Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)
  5.51.Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)
  5.52.Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  5.53.Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)
  5.54.Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  5.55.Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
  5.56.Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)
  5.57.Decharge 2015: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)
  5.58.Decharge 2015: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)
  5.59.Decharge 2015: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)
  5.60.Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB) (afstemning)
  5.61.Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (afstemning)
  5.62.Decharge 2015: Fællesforetagendet for ITER (afstemning)
  5.63.Decharge 2015: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  5.64.Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (afstemning)
  5.65.EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (afstemning)
  5.66.Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (afstemning)
  5.67.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (afstemning)
  5.68.Gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) (afstemning)
  5.69.Situationen i Venezuela (afstemning)
  5.70.Indsigelse mod delegeret retsakt: Anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 9.Modtagne dokumenter
 10.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 11.Tidspunkt for næste mødeperiode
 12.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Ildikó Gáll-Pelcz
Protokol (292 kb) Deltagerliste (59 kb)    Afstemning ved navneopråb (6940 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (83 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (61 kb) Afstemning ved navneopråb (212 kb)    
 
Protokol (316 kb) Deltagerliste (61 kb) Afstemningsresultater (1082 kb) Afstemning ved navneopråb (4217 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik