Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 (συζήτηση)
 4.Πορεία των εργασιών της δεύτερης αναθεώρησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του António Marinho e Pinto (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ildikó Pelcz-Gáll (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 ***I (ψηφοφορία)
  
5.9.Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ***I (ψηφοφορία)
  
5.10.Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής ***I (ψηφοφορία)
  
5.11.Ενωσιακό πρόγραμμα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 ***I (ψηφοφορία)
  
5.12.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)
  
5.13.Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2015 (ψηφοφορία)
  
5.14.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  
5.15.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
5.16.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
5.17.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
5.18.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  
5.19.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
5.20.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
5.21.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  
5.22.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  
5.23.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  
5.24.Απαλλαγή 2015: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
5.25.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  
5.26.Απαλλαγή 2015: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  
5.27.Απαλλαγή 2015: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (ψηφοφορία)
  
5.28.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)
  
5.29.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)
  
5.30.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  
5.31.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  
5.32.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)
  
5.33.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  
5.34.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  
5.35.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (ψηφοφορία)
  
5.36.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  
5.37.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  
5.38.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  
5.39.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  
5.40.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  
5.41.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  
5.42.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (ψηφοφορία)
  
5.43.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  
5.44.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
  
5.45.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) (ψηφοφορία)
  
5.46.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) (ψηφοφορία)
  
5.47.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  
5.48.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (ψηφοφορία)
  
5.49.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  
5.50.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ψηφοφορία)
  
5.51.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)
  
5.52.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (ψηφοφορία)
  
5.53.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) (ψηφοφορία)
  
5.54.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  
5.55.Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)
  
5.56.Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (ψηφοφορία)
  
5.57.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (ψηφοφορία)
  
5.58.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (ψηφοφορία)
  
5.59.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση ECSEL (ψηφοφορία)
  
5.60.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ) (ψηφοφορία)
  
5.61.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (ψηφοφορία)
  
5.62.Απαλλαγή 2015: Κοινή Επιχείρηση για τον ITER (ψηφοφορία)
  
5.63.Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)
  
5.64.Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ψηφοφορία)
  
5.65.Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης (ψηφοφορία)
  
5.66.Η σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς (ψηφοφορία)
  
5.67.Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)
  
5.68.Εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων (ψηφοφορία)
  
5.69.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  
5.70.Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 12.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ildikó Pelcz-Gáll
Συνοπτικά πρακτικά (335 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6940 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (75 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (216 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (345 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1163 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4126 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου