Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) (arutelu)
 4.Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.ELi kaubamärk ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.Minamata elavhõbedakonventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.4.Kolmandate riikidega seotud hübriidsed ebakõlad * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.5.Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.7.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.8.Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ***I (hääletus)
  
5.9.Euroopa kultuuripärandi aasta ***I (hääletus)
  
5.10.Liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas ***I (hääletus)
  
5.11.Liidu programm, et suurendada tarbijate kaasamist poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas ***I (hääletus)
  
5.12.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  
5.13.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)
  
5.14.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (hääletus)
  
5.15.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)
  
5.16.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  
5.17.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kohus (hääletus)
  
5.18.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda (hääletus)
  
5.19.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  
5.20.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Regioonide Komitee (hääletus)
  
5.21.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  
5.22.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Ombudsman (hääletus)
  
5.23.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  
5.24.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  
5.25.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  
5.26.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC) (hääletus)
  
5.27.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (hääletus)
  
5.28.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  
5.29.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)
  
5.30.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  
5.31.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  
5.32.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  
5.33.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  
5.34.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  
5.35.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  
5.36.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  
5.37.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  
5.38.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  
5.39.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  
5.40.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  
5.41.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  
5.42.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  
5.43.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  
5.44.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
  
5.45.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)
  
5.46.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  
5.47.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  
5.48.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)
  
5.49.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  
5.50.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (hääletus)
  
5.51.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  
5.52.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  
5.53.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)
  
5.54.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (hääletus)
  
5.55.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)
  
5.56.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  
5.57.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (hääletus)
  
5.58.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)
  
5.59.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL (hääletus)
  
5.60.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte (FCH) (hääletus)
  
5.61.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)
  
5.62.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte (hääletus)
  
5.63.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)
  
5.64.Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (hääletus)
  
5.65.Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (hääletus)
  
5.66.Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (hääletus)
  
5.67.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)
  
5.68.Kaevandusjäätmete direktiivi rakendamine (hääletus)
  
5.69.Olukord Venezuelas (hääletus)
  
5.70.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ühtsete tariifsete soodustuste kava (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Esitatud dokumendid
 10.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 11.Järgmiste istungite ajakava
 12.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Pelcz-Gáll
Protokoll (289 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (6940 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (58 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (246 kb)    
 
Protokoll (303 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (1115 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (4092 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika