Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus - Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 (keskustelu)
 4.Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.António Marinho e Pinton koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Euroopan unionin tavaramerkki ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Verokohtelun eroavuudet kolmansien maiden kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Tanskan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ildikó Gáll-Pelcz (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.8.Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020 ***I (äänestys)
  
5.9.Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi ***I (äänestys)
  
5.10.Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma ***I (äänestys)
  
5.11.Kuluttajien osallistumisen lisäämistä päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskeva unionin ohjelma ***I (äänestys)
  
5.12.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  
5.13.Vastuuvapaus 2015: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  
5.14.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  
5.15.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  
5.16.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  
5.17.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  
5.18.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  
5.19.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  
5.20.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  
5.21.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  
5.22.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  
5.23.Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  
5.24.Vastuuvapaus 2015: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  
5.25.Vastuuvapaus 2015: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (äänestys)
  
5.26.Vastuuvapaus 2015: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (äänestys)
  
5.27.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (äänestys)
  
5.28.Vastuuvapaus 2015: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (äänestys)
  
5.29.Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)
  
5.30.Vastuuvapaus 2015: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (äänestys)
  
5.31.Vastuuvapaus 2015: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)
  
5.32.Vastuuvapaus 2015: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (äänestys)
  
5.33.Vastuuvapaus 2015: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (äänestys)
  
5.34.Vastuuvapaus 2015: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (äänestys)
  
5.35.Vastuuvapaus 2015: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (äänestys)
  
5.36.Vastuuvapaus 2015: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (äänestys)
  
5.37.Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (äänestys)
  
5.38.Vastuuvapaus 2015: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (äänestys)
  
5.39.Vastuuvapaus 2015: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (äänestys)
  
5.40.Vastuuvapaus 2015: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (äänestys)
  
5.41.Vastuuvapaus 2015: Euroopan lääkevirasto (EMA) (äänestys)
  
5.42.Vastuuvapaus 2015: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (äänestys)
  
5.43.Vastuuvapaus 2015: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (äänestys)
  
5.44.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
  
5.45.Vastuuvapaus 2015: Euroopan rautatievirasto (ERA) (äänestys)
  
5.46.Vastuuvapaus 2015: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (äänestys)
  
5.47.Vastuuvapaus 2015: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (äänestys)
  
5.48.Vastuuvapaus 2015: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)
  
5.49.Vastuuvapaus 2015: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (äänestys)
  
5.50.Vastuuvapaus 2015: Euratomin hankintakeskus (ESA) (äänestys)
  
5.51.Vastuuvapaus 2015: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (äänestys)
  
5.52.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  
5.53.Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  
5.54.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (äänestys)
  
5.55.Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
  
5.56.Vastuuvapaus 2015: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (äänestys)
  
5.57.Vastuuvapaus 2015: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (äänestys)
  
5.58.Vastuuvapaus 2015: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)
  
5.59.Vastuuvapaus 2015: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  
5.60.Vastuuvapaus 2015: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (äänestys)
  
5.61.Vastuuvapaus 2015: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI2) toteuttava yhteisyritys (äänestys)
  
5.62.Vastuuvapaus 2015: ITER-yhteisyritys (äänestys)
  
5.63.Vastuuvapaus 2015: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  
5.64.Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (äänestys)
  
5.65.Vaatetusalaa koskeva EU:n lippulaiva-aloite (äänestys)
  
5.66.Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen? (äänestys)
  
5.67.Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  
5.68.Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
  
5.69.Venezuelan tilanne (äänestys)
  
5.70.Delegoidun säädöksen vastustaminen: yleinen tullietuusjärjestelmä (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 11.Seuraavien istuntojen aikataulu
 12.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ildikó Gáll-Pelcz
Pöytäkirja (293 kb) Läsnäololista (59 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (6940 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (61 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (216 kb)    
 
Pöytäkirja (307 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (1073 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4214 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö