Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele
 1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats - 2015. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli (debates)
 4.Pašreizējais stāvoklis Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas otrajā pārskatīšanā (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Pieprasījums atcelt António Marinho e Pinto imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.ES preču zīme ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Minamatas konvencija par dzīvsudrabu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Hibrīdneatbilstības ar trešām valstīm * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dāniju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ildikó Gáll-Pelcz (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.7.2015. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.8.Strukturālo reformu atbalsta programma laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam ***I (balsošana)
  
5.9.Eiropas kultūras mantojuma gads ***I (balsošana)
  
5.10.Savienības programma, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I (balsošana)
  
5.11.Savienības programma, lai pastiprinātu patērētāju iesaistīšanos politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā ***I (balsošana)
  
5.12.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  
5.13.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  
5.14.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais EAF (balsošana)
  
5.15.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
5.16.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  
5.17.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesa (balsošana)
  
5.18.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta (balsošana)
  
5.19.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  
5.20.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)
  
5.21.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  
5.22.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  
5.23.ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  
5.24.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  
5.25.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  
5.26.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC) (balsošana)
  
5.27.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  
5.28.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (balsošana)
  
5.29.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)
  
5.30.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  
5.31.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  
5.32.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)
  
5.33.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  
5.34.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)
  
5.35.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)
  
5.36.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  
5.37.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  
5.38.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  
5.39.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  
5.40.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  
5.41.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  
5.42.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  
5.43.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  
5.44.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
  
5.45.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)
  
5.46.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)
  
5.47.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  
5.48.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  
5.49.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  
5.50.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  
5.51.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  
5.52.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)
  
5.53.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)
  
5.54.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  
5.55.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
  
5.56.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  
5.57.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)
  
5.58.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2 (balsošana)
  
5.59.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)
  
5.60.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH) (balsošana)
  
5.61.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (balsošana)
  
5.62.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER kopuzņēmums (balsošana)
  
5.63.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR (balsošana)
  
5.64.Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldība (balsošana)
  
5.65.ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari (balsošana)
  
5.66.Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem (balsošana)
  
5.67.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)
  
5.68.Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas (2006/21/EK) īstenošana (balsošana)
  
5.69.Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
  
5.70.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: vispārējo tarifa preferenču sistēma (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 11.Nākamo sēžu datumi
 12.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ildikó Gáll-Pelcz
Protokols (299 kb) Apmeklējumu reģistrs (59 kb)    Balsojumi pēc saraksta (6940 kb) 1 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (83 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (60 kb) Balsojumi pēc saraksta (214 kb)    
 
Protokols (313 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsojumu rezultāti (1118 kb) Balsojumi pēc saraksta (4244 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika