Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 27 april 2017 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (debat)
 4.Stand van zaken betreffende de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Het Uniemerk ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Verdrag van Minamata inzake kwik *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Hybride mismatches met derde landen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Denemarken en Europol * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Voordracht voor de benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ildikó Pelcz-Gáll (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.7.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.8.Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I (stemming)
  5.9.Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I (stemming)
  5.10.Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I (stemming)
  5.11.Programma van de Unie ter ondersteuning van de betrokkenheid van consumenten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten ***I (stemming)
  5.12.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  5.13.Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 (stemming)
  5.14.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (stemming)
  5.15.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement (stemming)
  5.16.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)
  5.17.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie (stemming)
  5.18.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Rekenkamer (stemming)
  5.19.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  5.20.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (stemming)
  5.21.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  5.22.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese ombudsman (stemming)
  5.23.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  5.24.Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  5.25.Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  5.26.Kwijting 2015: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) (stemming)
  5.27.Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  5.28.Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  5.29.Kwijting 2015: Europese Politieacademie (CEPOL) (stemming)
  5.30.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  5.31.Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  5.32.Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  5.33.Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  5.34.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  5.35.Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)
  5.36.Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  5.37.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  5.38.Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  5.39.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  5.40.Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  5.41.Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  5.42.Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  5.43.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  5.44.Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
  5.45.Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)
  5.46.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  5.47.Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  5.48.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  5.49.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  5.50.Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  5.51.Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  5.52.Kwijting 2015: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  5.53.Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  5.54.Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  5.55.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
  5.56.Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  5.57.Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)
  5.58.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)
  5.59.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)
  5.60.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH) (stemming)
  5.61.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (stemming)
  5.62.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER (stemming)
  5.63.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  5.64.Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (stemming)
  5.65.EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (stemming)
  5.66.Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (stemming)
  5.67.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)
  5.68.Tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (stemming)
  5.69.Situatie in Venezuela (stemming)
  5.70.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: schema van tariefpreferenties (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten
 9.Ingekomen stukken
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Voordracht voor de benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ildikó Pelcz-Gáll
Notulen (292 kb)  Presentielijst (59 kb)  Bijlage 1 (7 kb)
 
Notulen (83 kb)  Presentielijst (11 kb)  Uitslag van de stemming (58 kb)  Hoofdelijke stemming (212 kb)
 
Notulen (318 kb)  Presentielijst (61 kb)  Uitslag van de stemming (1068 kb)  Hoofdelijke stemming (4207 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid