Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 3.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 (debata)
 4.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Marinho e Pinto (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Znak towarowy Unii Europejskiej ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Gáll-Pelcz (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.7.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015 * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.8.Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 ***I (głosowanie)
  5.9.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ***I (głosowanie)
  5.10.Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych ***I (głosowanie)
  5.11.Program Unii służący zwiększeniu zaangażowania konsumentów w proces kształtowania polityki w dziedzinie usług finansowych ***I (głosowanie)
  5.12.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)
  5.13.Absolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2015 (głosowanie)
  5.14.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)
  5.15.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  5.16.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  5.17.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  5.18.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  5.19.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  5.20.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  5.21.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  5.22.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  5.23.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  5.24.Absolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  5.25.Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  5.26.Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)
  5.27.Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  5.28.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  5.29.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)
  5.30.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  5.31.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  5.32.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  5.33.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  5.34.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  5.35.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  5.36.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  5.37.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  5.38.Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  5.39.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  5.40.Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  5.41.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  5.42.Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  5.43.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  5.44.Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
  5.45.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)
  5.46.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  5.47.Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  5.48.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  5.49.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  5.50.Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu (głosowanie)
  5.51.Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)
  5.52.Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (głosowanie)
  5.53.Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)
  5.54.Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  5.55.Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
  5.56.Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  5.57.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)
  5.58.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (głosowanie)
  5.59.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)
  5.60.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH) (głosowanie)
  5.61.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (głosowanie)
  5.62.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie ITER (głosowanie)
  5.63.Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  5.64.Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych (głosowanie)
  5.65.Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (głosowanie)
  5.66.Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (głosowanie)
  5.67.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (głosowanie)
  5.68.Wdrożenie dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych (2006/21/WE) (głosowanie)
  5.69.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  5.70.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: ogólny system preferencji taryfowych (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 9.Składanie dokumentów
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Gáll-Pelcz
Protokół (287 kb) Lista obecności (59 kb)    Głosowanie imienne (6940 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (84 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (60 kb) Głosowanie imienne (212 kb)    
 
Protokół (318 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (1079 kb) Głosowanie imienne (4207 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności