Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 3.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky - Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (rozprava)
 4.Aktuálny stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Ochranná známka Európskej únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Minamatský dohovor o ortuti *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Hybridné nesúlady s tretími krajinami * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskom a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Ildikó Pelcz-Gáll (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.8.Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I (hlasovanie)
  
5.9.Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I (hlasovanie)
  
5.10.Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu ***I (hlasovanie)
  
5.11.Program Únie na zvyšovanie zapojenia spotrebiteľov do tvorby politiky v oblasti finančných služieb ***I (hlasovanie)
  
5.12.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  
5.13.Absolutórium za rok 2015: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2015 (hlasovanie)
  
5.14.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  
5.15.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  
5.16.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  
5.17.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  
5.18.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (hlasovanie)
  
5.19.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  
5.20.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  
5.21.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  
5.22.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman (hlasovanie)
  
5.23.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  
5.24.Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  
5.25.Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  
5.26.Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  
5.27.Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  
5.28.Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)
  
5.29.Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)
  
5.30.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  
5.31.Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  
5.32.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  
5.33.Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  
5.34.Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  
5.35.Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  
5.36.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  
5.37.Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  
5.38.Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  
5.39.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  
5.40.Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  
5.41.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  
5.42.Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  
5.43.Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  
5.44.Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
  
5.45.Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)
  
5.46.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  
5.47.Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  
5.48.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  
5.49.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  
5.50.Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (hlasovanie)
  
5.51.Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ((Eurofound) (hlasovanie)
  
5.52.Absolutórium za rok 2015: Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  
5.53.Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  
5.54.Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  
5.55.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
  
5.56.Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  
5.57.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)
  
5.58.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)
  
5.59.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)
  
5.60.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH) (hlasovanie)
  
5.61.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (hlasovanie)
  
5.62.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ITER (hlasovanie)
  
5.63.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  
5.64.Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (hlasovanie)
  
5.65.Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (hlasovanie)
  
5.66.Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde (hlasovanie)
  
5.67.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)
  
5.68.Vykonávanie smernice o banskom odpade (hlasovanie)
  
5.69.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  
5.70.Námietka proti delegovanému aktu: systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 9.Predloženie dokumentov
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní
 12.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Ildikó Pelcz-Gáll
Zápisnica (289 kb) Prezenčná listina (59 kb)    Hlasovania podľa mien (6940 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (84 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (60 kb) Hlasovania podľa mien (214 kb)    
 
Zápisnica (312 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovaní (1095 kb) Hlasovania podľa mien (4147 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia