Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 3.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet - Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (debatt)
 4.Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.EU-varumärken ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Minamatakonventionen om kvicksilver *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Hybrida missmatchningar med tredjeländer * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 ***I (omröstning)
  
5.9.Europaåret för kulturarv ***I (omröstning)
  
5.10.Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)
  
5.11.Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster ***I (omröstning)
  
5.12.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  
5.13.Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 (omröstning)
  
5.14.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  
5.15.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  
5.16.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
5.17.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  
5.18.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  
5.19.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
5.20.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  
5.21.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
5.22.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
5.23.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
5.24.Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)
  
5.25.Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  
5.26.Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  
5.27.Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  
5.28.Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  
5.29.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)
  
5.30.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  
5.31.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
5.32.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  
5.33.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  
5.34.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  
5.35.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  
5.36.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  
5.37.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  
5.38.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  
5.39.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  
5.40.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  
5.41.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  
5.42.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)
  
5.43.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  
5.44.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
  
5.45.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)
  
5.46.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma) (omröstning)
  
5.47.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  
5.48.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)
  
5.49.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  
5.50.Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)
  
5.51.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  
5.52.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  
5.53.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  
5.54.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  
5.55.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
  
5.56.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  
5.57.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)
  
5.58.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2 (omröstning)
  
5.59.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel (omröstning)
  
5.60.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (omröstning)
  
5.61.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (omröstning)
  
5.62.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
5.63.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget (omröstning)
  
5.64.Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (omröstning)
  
5.65.EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (omröstning)
  
5.66.Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (omröstning)
  
5.67.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)
  
5.68.Genomförandet av gruvavfallsdirektivet (omröstning)
  
5.69.Situationen i Venezuela (omröstning)
  
5.70.Invändning mot en delegerad akt: det allmänna preferenssystemet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Inkomna dokument
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll
Protokoll (291 kb) Närvarolista (59 kb)    Omröstningar med namnupprop (6940 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (61 kb) Omröstningar med namnupprop (212 kb)    
 
Protokoll (308 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (1068 kb) Omröstningar med namnupprop (4209 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy