Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 3.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet - Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (debatt)
 4.Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.EU-varumärken ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Minamatakonventionen om kvicksilver *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Hybrida missmatchningar med tredjeländer * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 ***I (omröstning)
  
5.9.Europaåret för kulturarv ***I (omröstning)
  
5.10.Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)
  
5.11.Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster ***I (omröstning)
  
5.12.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  
5.13.Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 (omröstning)
  
5.14.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  
5.15.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  
5.16.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
5.17.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  
5.18.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  
5.19.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
5.20.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  
5.21.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
5.22.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
5.23.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
5.24.Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)
  
5.25.Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  
5.26.Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  
5.27.Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  
5.28.Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  
5.29.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)
  
5.30.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  
5.31.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
5.32.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  
5.33.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  
5.34.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  
5.35.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  
5.36.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  
5.37.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  
5.38.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  
5.39.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  
5.40.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  
5.41.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  
5.42.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)
  
5.43.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  
5.44.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
  
5.45.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)
  
5.46.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma) (omröstning)
  
5.47.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  
5.48.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)
  
5.49.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  
5.50.Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)
  
5.51.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  
5.52.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  
5.53.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  
5.54.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  
5.55.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
  
5.56.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  
5.57.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)
  
5.58.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2 (omröstning)
  
5.59.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel (omröstning)
  
5.60.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (omröstning)
  
5.61.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (omröstning)
  
5.62.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
5.63.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget (omröstning)
  
5.64.Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (omröstning)
  
5.65.EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (omröstning)
  
5.66.Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (omröstning)
  
5.67.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)
  
5.68.Genomförandet av gruvavfallsdirektivet (omröstning)
  
5.69.Situationen i Venezuela (omröstning)
  
5.70.Invändning mot en delegerad akt: det allmänna preferenssystemet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Inkomna dokument
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll
Protokoll (291 kb) Närvarolista (59 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (6940 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (61 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (212 kb)    
 
Protokoll (308 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (1068 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4209 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy