Показалец 
Протокол
PDF 355kWORD 88k
Четвъртък, 27 април 2017 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 3.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка - Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (разискване)
 4.Актуално състояние на втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Марка на ЕС ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Конвенцията от Минамата относно живака *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Несъответствия при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Дания и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.6.Предложение за назначаване на член на Сметната палата (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.7.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.8.Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 — 2020 г. ***I (гласуване)
  5.9.Европейска година на културното наследство ***I (гласуване)
  5.10.Програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита ***I (гласуване)
  5.11.Програма на Съюза за засилване на участието на потребителите в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги ***I (гласуване)
  5.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  5.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (гласуване)
  5.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - 8-ми, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР (гласуване)
  5.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)
  5.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  5.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Съд на Европейския съюз (гласуване)
  5.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Сметна палата (гласуване)
  5.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  5.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)
  5.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  5.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)
  5.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  5.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)
  5.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  5.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  5.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)
  5.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (гласуване)
  5.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (гласуване)
  5.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)
  5.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  5.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)
  5.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  5.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (гласуване)
  5.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (гласуване)
  5.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)
  5.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)
  5.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  5.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (гласуване)
  5.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)
  5.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)
  5.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)
  5.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)
  5.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
  5.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (ERA) (гласуване)
  5.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (гласуване)
  5.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  5.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (гласуване)
  5.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)
  5.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  5.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)
  5.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  5.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)
  5.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)
  5.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex)
  5.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  5.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (гласуване)
  5.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (CLEAN SKY) (гласуване)
  5.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (гласуване)
  5.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ) (гласуване)
  5.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 (ИИЛ) (гласуване)
  5.62.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  5.63.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  5.64.Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (гласуване)
  5.65.Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекла (гласуване)
  5.66.Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (гласуване)
  5.67.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)
  5.68.Прилагане на Директивата за минните отпадъци (гласуване)
  5.69.Положението във Венесуела (гласуване)
  5.70.Възражение по делегиран акт: Схема от общи тарифни преференции (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Решения относно някои документи
 9.Внесени документи
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 11.График на следващите заседания
 12.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Илдико Гал-Пелц


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Положението във Венесуела (2017/2651(RSP)))

Разискването се състоя на 5 април 2017 г. (точка 18 от протокола от 5.4.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, от името на групата S&D, относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека във Венесуела (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Гласуване: точка 5.69 от протокола от 27.4.2017 г г.


3. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка - Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка [2016/2099(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. [2016/2098(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos и Nedzhmi Ali представиха докладите.

Изказаха се: Pierre Moscovici (член на Комисията) и Werner Hoyer (председател на ЕИБ).

Изказаха се: Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG), Bernd Lucke (докладчик по становището на комисията DEVE), Bogusław Liberadzki (докладчик по становището на комисията TRAN), Ivan Jakovčić (докладчик по становището на комисията REGI), Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Cătălin Sorin Ivan, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Георги Пирински, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato и Thomas Mann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo и Pirkko Ruohonen-Lerner.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos и Nedzhmi Ali.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.67 от протокола от 27.4.2017 г г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


4. Актуално състояние на втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)

Изявление на председателя на Еврогрупата: Актуално състояние на втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (председател на Еврогрупата) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty и Nikolaos Chountis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos и Nikos Androulakis.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Jeroen Dijsselbloem.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Fabio Massimo Castaldo относно случая с Кристиано Провизионато, задържан в Мавритания.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Искане за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту [2016/2294(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0132)


5.2. Марка на ЕС ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0133)


5.3. Конвенцията от Минамата относно живака *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията от Минамата относно живака [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0134)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de la convention.


5.4. Несъответствия при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0135)


5.5. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Дания и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0136)


5.6. Предложение за назначаване на член на Сметната палата (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Илдико Гал-Пелц за член на Сметната палата [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 27.4.2017 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0137)

Изказвания

Indrek Tarand (докладчик).


5.7. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. [2016/2098(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0138)


5.8. Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 — 2020 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 — 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Lambert van Nistelrooij и Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0139)


5.9. Европейска година на културното наследство ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0140).


5.10. Програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 – 2020 г. [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0141)


5.11. Програма на Съюза за засилване на участието на потребителите в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017–2020 г. [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0142).

Изказвания

Cristian Dan Preda относно реда, по който върви гласуването.


5.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0143)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0143)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (гласуване)

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0144)

Изказвания

—   Richard Corbett относно реда, по който върви гласуването (председателят направи уточнения);

—   Председателят призова към спазване на реда Cristian Dan Preda.


5.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - 8-ми, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2015 година [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0145)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0145)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел I – Европейски парламент [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0146)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0146)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0147)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0147)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността)


5.17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Съд на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0148)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0148)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Сметна палата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел V – Сметна палата [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0149)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0149)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0150)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0150)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VII - Комитет на регионите [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0151)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0151)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.21. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0152)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0152)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VIII — Европейски омбудсман [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0153)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0153)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюждет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0154)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0154)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2015 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0155)


5.25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0156)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0156)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0157)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0157)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0158)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0158)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0159)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0159)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж (сега Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането) (CEPOL) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0160)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0160)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0161)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0161)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0162)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0162)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0163)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0163)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0164)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0164)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0165)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0165)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0166)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0166)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0167)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0167)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0168)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0168)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0169)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0169)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0170)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0170)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0171)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0171)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0172)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0172)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0173)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0173)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0174)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0174)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). (гласуване)


5.44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0175)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0175)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (ERA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0176)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0176)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0177)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0177)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0178)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0178)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0179)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0179)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0180)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0180)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0181)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0181)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0182)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0182)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0183)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0183)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба (Европол) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0184)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0184)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.54. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0185)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0185)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.55. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (сега „Европейска агенция за гранична и брегова охрана“ (Frontex)) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0186)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0186)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.56. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0187)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0187)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.57. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 57)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0188)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0188)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.58. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (CLEAN SKY) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 58)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0189)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0189)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.59. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 59)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0190)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0190)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.60. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 60)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0191)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0191)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.61. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 (ИИЛ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 61)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0192)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0192)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.62. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (F4E) за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 62)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0193)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0193)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.63. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2015 година [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 63)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0194)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0194)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


5.64. Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (гласуване)

Доклад относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони [2016/2016(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0195)


5.65. Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекла (гласуване)

Доклад относно водещата инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекло [2016/2140(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 65)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0196)


5.66. Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (гласуване)

Доклад относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? [2016/2141(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 66)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0197)


5.67. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (гласуване)

Доклад относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка [2016/2099(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 67)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0198)


5.68. Прилагане на Директивата за минните отпадъци (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии (Директива 2006/21/ЕО) [2015/2117(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 68)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0199)


5.69. Положението във Венесуела (гласуване)

Изявление на Комисията: Положението във Венесуела (2017/2651(RSP)))

Разискването се проведе на 5 април 2017 г. (точка 18 от протокола от 5.4.2017 г)

Предложенията за резолюции са обявени на27 април 2017 г. (точка 2 от протокола от 27.4.2017 г)

Предложения за резолюция B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 и B8-0277/2017

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 69)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0270/2017

(за замяна на B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 и B8-0275/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2017)0200)

(Предложенията за резолюции B8-0272/2017, B8-0276/2017 и B8-0277/2017 отпадат.)


5.70. Възражение по делегиран акт: Схема от общи тарифни преференции (гласуване)

Предложение за резолюция внесено съгласно член 56, параграф 3 от Правилника за дейността, от Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно делегирания регламент на Комисията от 11 януари 2017 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 70)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák и Daniel Hannan

Доклад Lambert van Nistelrooij и Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Момчил Неков, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo и Stanislav Polčák

Доклад Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Момчил Неков, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek и Seán Kelly

Доклад Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski и Notis Marias

Доклад Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Доклад Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Доклад Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Доклад Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Доклад Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Доклад Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Доклад Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Доклад Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes и José Inácio Faria

Доклад Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria и Adam Szejnfeld

Доклад Maria Noichl - A8-0119/2017
Момчил Неков, Krisztina Morvai и Jiří Pospíšil

Положението във Венецуела(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil и José Inácio Faria.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


8. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия JURI

- Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз и за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: BUDG, JURI (член 39 от Правилника за дейността)


9. Внесени документи

Следните документи бяха внесени от членовете на ЕП: предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността):

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на европейска ДНК база данни за издирване на изчезнали лица (B8-0228/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно отказа от използване на биогорива в Европейския съюз с цел опазване на околната среда (B8-0229/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Louis Aliot Steeve Briois. Предложение за резолюция относно окончателно прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз (B8-0230/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно подпомагането на европейския корабостроителен сектор (B8-0231/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно използването на нечовекоподобни примати за целите на научните изследвания (B8-0232/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно изтичането на мозъци (B8-0233/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно достъпа до стоки и услуги (B8-0240/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

LIBE


10. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


11. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 15 до 18 май 2017 г.


12. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 14.05 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Габриел, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Приложение 1 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Илдико Гал-Пелц

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност