Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 303kWORD 82k
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) (arutelu)
 4.Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.ELi kaubamärk ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.Minamata elavhõbedakonventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.4.Kolmandate riikidega seotud hübriidsed ebakõlad * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.5.Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.7.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.8.Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ***I (hääletus)
  
5.9.Euroopa kultuuripärandi aasta ***I (hääletus)
  
5.10.Liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas ***I (hääletus)
  
5.11.Liidu programm, et suurendada tarbijate kaasamist poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas ***I (hääletus)
  
5.12.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  
5.13.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)
  
5.14.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (hääletus)
  
5.15.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)
  
5.16.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  
5.17.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kohus (hääletus)
  
5.18.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda (hääletus)
  
5.19.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  
5.20.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Regioonide Komitee (hääletus)
  
5.21.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  
5.22.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Ombudsman (hääletus)
  
5.23.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  
5.24.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  
5.25.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  
5.26.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC) (hääletus)
  
5.27.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (hääletus)
  
5.28.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  
5.29.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)
  
5.30.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  
5.31.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  
5.32.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  
5.33.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  
5.34.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  
5.35.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  
5.36.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  
5.37.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  
5.38.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  
5.39.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  
5.40.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  
5.41.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  
5.42.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  
5.43.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  
5.44.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
  
5.45.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)
  
5.46.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  
5.47.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  
5.48.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)
  
5.49.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  
5.50.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (hääletus)
  
5.51.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  
5.52.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  
5.53.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)
  
5.54.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (hääletus)
  
5.55.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)
  
5.56.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  
5.57.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (hääletus)
  
5.58.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)
  
5.59.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL (hääletus)
  
5.60.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte (FCH) (hääletus)
  
5.61.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)
  
5.62.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte (hääletus)
  
5.63.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)
  
5.64.Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (hääletus)
  
5.65.Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (hääletus)
  
5.66.Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (hääletus)
  
5.67.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)
  
5.68.Kaevandusjäätmete direktiivi rakendamine (hääletus)
  
5.69.Olukord Venezuelas (hääletus)
  
5.70.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ühtsete tariifsete soodustuste kava (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Esitatud dokumendid
 10.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 11.Järgmiste istungite ajakava
 12.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Pelcz-Gáll


ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Olukord Venezuelas (2017/2651(RSP))

Arutelu toimus 5. aprillil 2017 (5.4.2017 protokolli punkt 18).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017);

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017);

—   Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel inimõiguste olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017);

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Venezuelas (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Hääletus: 27.4.2017 protokollipunkt 5.69.


3. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta [2016/2099(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta [2016/2098(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos ja Nedzhmi Ali tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Pierre Moscovici (komisjoni liige) ja Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president).

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Bernd Lucke (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Bogusław Liberadzki (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Ivan Jakovčić (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Cătălin Sorin Ivan fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgi Pirinski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato ja Thomas Mann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos ja Nedzhmi Ali.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2017 protokollipunkt 5.67.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


4. Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (arutelu)

Eurorühma esimehe avaldus: Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (eurorühma esimees) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty ja Nikolaos Chountis.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos ja Nikos Androulakis.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Jeroen Dijsselbloem.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võttis Fabio Massimo Castaldo praegu Mauritaanias kinni peetava Cristiano Provvisionato saatuse kohta.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2294(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0132)


5.2. ELi kaubamärk ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamata elavhõbedakonventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Minamata elavhõbedakonventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0134)

Parlament andis nõusoleku konventsiooni sõlmimiseks.


5.4. Kolmandate riikidega seotud hübriidsed ebakõlad * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/1164 kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade osas [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0135)


5.5. Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Taani Kuningriigi ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0136)


5.6. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2017 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0137)

Sõnavõtud

Indrek Tarand (raportöör).


5.7. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta [2016/2098(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0138)


5.8. Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta ajavahemikuks 2017–2020 ning määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0139)


5.9. Euroopa kultuuripärandi aasta ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0140).


5.10. Liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0141)


5.11. Liidu programm, et suurendada tarbijate kaasamist poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0142).

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda hääletuse läbiviimise kohta.


5.12. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0143)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0143)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.13. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)

Raport komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0144)

Sõnavõtud

—   Richard Corbett hääletuse läbiviimise kohta (asepresident täpsustas küsimust);

—   asepresident kutsus Cristian Dan Preda korrale.


5.14. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (hääletus)

Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0145)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0145)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.15. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0146)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0146)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.16. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0148)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0148)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b)


5.17. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kohus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0149)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0149)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.18. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Kontrollikoda (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0150)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0150)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.19. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0151)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0151)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.20. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Regioonide Komitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0152)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0152)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.21. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0153)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0153)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.22. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Ombudsman (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0154)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0154)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.23. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0155)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0155)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.24. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ametite 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0156)


5.25. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)

Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0157)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0157)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.26. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC) (hääletus)

Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0158)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0158)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.27. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0159)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0159)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.28. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0160)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0160)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.29. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)

Raport Euroopa Politseikolledži (praeguse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti) (CEPOL) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0161)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0161)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.30. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0162)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0162)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.31. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0163)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0163)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.32. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0164)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0164)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.33. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0165)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0165)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.34. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 34)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0166)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0166)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.35. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 35)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0167)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0167)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.36. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)

Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 36)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0168)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0168)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.37. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0169)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0169)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.38. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0170)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0170)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.39. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 39)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0171)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0171)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.40. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)

Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 40)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0172)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0172)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.41. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 41)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0173)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0173)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.42. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 42)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0174)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0174)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.43. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 43)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0175)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0175)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). (hääletus)


5.44. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 44)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0176)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0176)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.45. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 45)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0177)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0177)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.46. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 46)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0178)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0178)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


5.47. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)

Raport Euroopa Koolitusfondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 47)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0179)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0179)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.48. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)

Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 48)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0180)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0180)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.49. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 49)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0181)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0181)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.50. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (hääletus)

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 50)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0182)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0182)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.51. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 51)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0183)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0183)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.52. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)

Raport Eurojusti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 52)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0184)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0184)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.53. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)

Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 53)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0185)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0185)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.54. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 54)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0186)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0186)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.55. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)

Raport Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (nüüdne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 55)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0187)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0187)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.56. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)

Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 56)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0188)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0188)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.57. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (hääletus)

Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 57)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0189)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0189)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.58. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 58)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0190)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0190)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.59. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL (hääletus)

Raport ühisettevõtte ECSEL 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 59)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0191)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0191)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.60. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte (FCH) (hääletus)

Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 60)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0192)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0192)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.61. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)

Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 61)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0193)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0193)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.62. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 62)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0194)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0194)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.63. 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)

Raport ühisettevõtte SESAR 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 63)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0195)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0195)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a)


5.64. Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (hääletus)

Raport kalalaevastike haldamise kohta äärepoolseimates piirkondades [2016/2016(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 64)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0196)


5.65. Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus (hääletus)

Raport rõivasektorit käsitleva ELi juhtalgatuse kohta [2016/2140(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 65)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0197)


5.66. Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (hääletus)

Raport teemal „Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale?“ [2016/2141(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 66)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0198)


5.67. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta [2016/2099(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 67)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0199)


5.68. Kaevandusjäätmete direktiivi rakendamine (hääletus)

Raport kaevandusjäätmete direktiivi (2006/21/EÜ) rakendamise kohta [2015/2117(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 68)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0200)


5.69. Olukord Venezuelas (hääletus)

Komisjoni avaldus: Olukord Venezuelas (2017/2651(RSP)))

Arutelu toimus 5 aprill 2017 (5.4.2017 protokollipunkt 18)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 27 aprill 2017 (27.4.2017 protokollipunkt 2)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 ja B8-0277/2017

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 69)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0270/2017

(asendades B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 ja B8-0275/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel;

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0201)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0272/2017, B8-0276/2017 ja B8-0277/2017 muutusid kehtetuks.)


5.70. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ühtsete tariifsete soodustuste kava (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 105 lõike 3 kohaselt Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjoni 11. jaanuari 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (C(2016)8996 - 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 70)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ja Daniel Hannan

Raport: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo ja Stanislav Polčák

Raport: Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Seán Kelly

Raport: Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias

Raport: Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Raport: Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Raport: Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Raport: Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Raport: Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Raport: Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Raport: Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Raport: Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes ja José Inácio Faria

Raport: Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria ja Adam Szejnfeld

Raport: Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai ja Jiří Pospíšil

Olukord Venezuelas(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil ja José Inácio Faria.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


8. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

JURI-komisjon

- Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning tingimuste kindlaksmääramine kõnealusele süsteemile juurdepääsuks õiguskaitse eesmärgil (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI (kodukorra artikkel 39)


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kadunuks jäänud isikute otsimist hõlbustava Euroopa DNA andmebaasi loomise kohta (B8-0228/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek keskkonnakaitse nimel Euroopa Liidus biokütuste keelustamise kohta (B8-0229/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Louis Aliot ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek Türgi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste lõpliku peatamise kohta (B8-0230/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek Euroopa laevaehitussektori toetamise kohta (B8-0231/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ahviliste kasutamise kohta teadusuuringute eesmärgil (B8-0232/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek nn ajude äravoolu kohta (B8-0233/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek toodete ja teenuste kättesaadavuse kohta (B8-0240/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

LIBE


10. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


11. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 15.–18. mail 2017.


12. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 14.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó Pelcz-Gáll

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika