Index 
Notulen
PDF 318kWORD 83k
Donderdag 27 april 2017 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (debat)
 4.Stand van zaken betreffende de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Het Uniemerk ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Verdrag van Minamata inzake kwik *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Hybride mismatches met derde landen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Denemarken en Europol * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Voordracht voor de benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ildikó Pelcz-Gáll (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.7.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.8.Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I (stemming)
  5.9.Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I (stemming)
  5.10.Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I (stemming)
  5.11.Programma van de Unie ter ondersteuning van de betrokkenheid van consumenten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten ***I (stemming)
  5.12.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  5.13.Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 (stemming)
  5.14.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (stemming)
  5.15.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement (stemming)
  5.16.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)
  5.17.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie (stemming)
  5.18.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Rekenkamer (stemming)
  5.19.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  5.20.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (stemming)
  5.21.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  5.22.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese ombudsman (stemming)
  5.23.Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  5.24.Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  5.25.Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  5.26.Kwijting 2015: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) (stemming)
  5.27.Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)
  5.28.Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  5.29.Kwijting 2015: Europese Politieacademie (CEPOL) (stemming)
  5.30.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  5.31.Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  5.32.Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  5.33.Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  5.34.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  5.35.Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)
  5.36.Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  5.37.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  5.38.Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  5.39.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  5.40.Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  5.41.Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  5.42.Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)
  5.43.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  5.44.Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
  5.45.Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)
  5.46.Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  5.47.Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  5.48.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)
  5.49.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  5.50.Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)
  5.51.Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  5.52.Kwijting 2015: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  5.53.Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  5.54.Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  5.55.Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
  5.56.Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)
  5.57.Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)
  5.58.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)
  5.59.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)
  5.60.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH) (stemming)
  5.61.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (stemming)
  5.62.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER (stemming)
  5.63.Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  5.64.Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (stemming)
  5.65.EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (stemming)
  5.66.Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (stemming)
  5.67.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)
  5.68.Tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (stemming)
  5.69.Situatie in Venezuela (stemming)
  5.70.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: schema van tariefpreferenties (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten
 9.Ingekomen stukken
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Voordracht voor de benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ildikó Pelcz-Gáll


VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Situatie in Venezuela (2017/2651(RSP)))

Het debat heeft op 5 april 2017 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 5.4.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Stemming: punt 5.69 van de notulen van 27.4.2017.


3. Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (debat)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank [2016/2099(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 [2016/2098(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos en Nedzhmi Ali leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie) en Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank).

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Bernd Lucke (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bogusław Liberadzki (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Ivan Jakovčić (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Cătălin Sorin Ivan, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Georgi Pirinski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato en Thomas Mann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos en Nedzhmi Ali.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.67 van de notulen van 27.4.2017.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


4. Stand van zaken betreffende de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Eurogroep: stand van zaken betreffende de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (voorzitter van de Eurogroep) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty en Nikolaos Chountis.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos en Nikos Androulakis.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Jeroen Dijsselbloem.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo over het lot van Cristiano Provvisionato, die thans in Mauritanië in de gevangenis zit.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto [2016/2294(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0132)


5.2. Het Uniemerk ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (gecodificeerde tekst) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0133)


5.3. Verdrag van Minamata inzake kwik *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0134)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het verdrag.


5.4. Hybride mismatches met derde landen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0135)


5.5. Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Denemarken en Europol * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen het Koninkrijk Denemarken en Europol [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0136)


5.6. Voordracht voor de benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ildikó Pelcz-Gáll (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de voordracht van Ildikó Gáll-Pelcz voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 27.4.2017)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0137)

Het woord werd gevoerd door:

Indrek Tarand (rapporteur).


5.7. Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 [2016/2098(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0138)


5.8. Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij en Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0139)


5.9. Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0140).


5.10. Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0141)


5.11. Programma van de Unie ter ondersteuning van de betrokkenheid van consumenten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten ***I (stemming)

Verslag inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0142).

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda over het verloop van de stemmingen.


5.12. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0143)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0143)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.13. Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0144)

Het woord werd gevoerd door:

—   Richard Corbett over het verloop van de stemmingen (de Voorzitter geeft nadere uitleg);

—   De Voorzitter roept Cristian Dan Preda tot de orde.


5.14. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0145)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0145)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.15. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling I – Europees Parlement [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0146)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0146)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.16. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling II - Europese Raad en Raad [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0147)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0147)

De kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder b), van het Reglement)


5.17. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IV - Hof van Justitie [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0148)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0148)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.18. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling V – Rekenkamer [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0149)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0149)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.19. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0150)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0150)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.20. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (stemming)

Vreslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0151)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0151)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.21. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0152)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0152)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.22. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0153)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0153)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.23. Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0154)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0154)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.24. Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: prestaties, financieel beheer en controle [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0155)


5.25. Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0156)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0156)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.26. Kwijting 2015: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0157)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0157)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.27. Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0158)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0158)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.28. Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0159)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0159)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.29. Kwijting 2015: Europese Politieacademie (CEPOL) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie (nu Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving) (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0160)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0160)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.30. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0161)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0161)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.31. Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0162)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0162)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.32. Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0163)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0163)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.33. Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0164)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0164)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.34. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt )

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0165)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0165)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.35. Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0166)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0166)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.36. Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0167)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0167)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.37. Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0168)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0168)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.38. Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0169)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0169)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.39. Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0170)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0170)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.40. Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0171)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0171)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.41. Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0172)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0172)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.42. Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0173)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0173)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.43. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0174)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0174)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement). (stemming)


5.44. Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0175)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0175)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.45. Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0176)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0176)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.46. Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0177)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0177)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.47. Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0178)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0178)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.48. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0179)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0179)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.49. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0180)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0180)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.50. Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0181)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0181)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.51. Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0182)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0182)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.52. Kwijting 2015: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0183)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0183)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.53. Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0184)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0184)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.54. Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0185)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0185)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.55. Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (nu Europees grens- en kustwachtagentschap) voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0186)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0186)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.56. Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0187)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0187)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.57. Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0188)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0188)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.58. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0189)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0189)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.59. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0190)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0190)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.60. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0191)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0191)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.61. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0192)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0192)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.62. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0193)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0193)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.63. Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0194)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0194)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).


5.64. Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (stemming)

Verslag over het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden [2016/2016(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 64)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0195)


5.65. EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (stemming)

Versalg over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector [2016/2140(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0196)


5.66. Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (stemming)

Verslag over de stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven [2016/2141(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 66)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0197)


5.67. Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank [2016/2099(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0198)


5.68. Tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (2006/21/EG) [2015/2117(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 68)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0199)


5.69. Situatie in Venezuela (stemming)

Verklaring van de Commissie: Situatie in Venezuela (2017/2651(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 5 april 2017 (punt 18 van de notulen van 5.4.2017)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op27 april 2017 (punt 2 van de notulen van 27.4.2017)

Ontwerpresoluties B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 en B8-0277/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 69)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0270/2017

(ter vervanging van B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 en B8-0275/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2017)0200)

(Ontwerpresoluties B8-0272/2017, B8-0276/2017 en B8-0277/2017 komen te vervallen.)


5.70. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: schema van tariefpreferenties (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de gedelegeerde verordening van 11 januari 2017 van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 70)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák en Daniel Hannan

Verslag Lambert van Nistelrooij en Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo en Stanislav Polčák

Verslag Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek en Seán Kelly

Verslag Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski en Notis Marias

Verslag Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Verslag Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Verslag Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes en José Inácio Faria

Verslag Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria en Adam Szejnfeld

Verslag Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai en Jiří Pospíšil

Situatie in Venezuela(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil en José Inácio Faria.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


8. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie JURI

- Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: BUDG, JURI (artikel 39 van het Reglement)


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ingediend door de leden: ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de oprichting van een Europese DNA-gegevensbank voor het opsporen van vermisten (B8-0228/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over een verbod op de invoer van biobrandstoffen in de Europese Unie om het milieu te beschermen (B8-0229/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Louis Aliot en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over definitieve stopzetting van de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de Europese Unie (B8-0230/2017)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over steun aan de Europese scheepsbouwsector (B8-0231/2017)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over het gebruik van niet-menselijke primaten voor wetenschappelijke doeleinden (B8-0232/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over hersenvlucht (B8-0233/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de toegankelijkheid van producten en diensten (B8-0240/2017)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

LIBE


10. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


11. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 15 t/m 18 mei 2017.


12. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 14.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Bijlage 1 - Voordracht voor de benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ildikó Pelcz-Gáll

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid