Zoznam 
Zápisnica
PDF 312kWORD 84k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 3.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky - Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (rozprava)
 4.Aktuálny stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Ochranná známka Európskej únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Minamatský dohovor o ortuti *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.4.Hybridné nesúlady s tretími krajinami * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.5.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskom a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Ildikó Pelcz-Gáll (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.7.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.8.Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I (hlasovanie)
  5.9.Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I (hlasovanie)
  5.10.Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu ***I (hlasovanie)
  5.11.Program Únie na zvyšovanie zapojenia spotrebiteľov do tvorby politiky v oblasti finančných služieb ***I (hlasovanie)
  5.12.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  5.13.Absolutórium za rok 2015: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2015 (hlasovanie)
  5.14.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  5.15.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  5.16.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  5.17.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  5.18.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (hlasovanie)
  5.19.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  5.20.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  5.21.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  5.22.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman (hlasovanie)
  5.23.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  5.24.Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  5.25.Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  5.26.Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  5.27.Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  5.28.Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)
  5.29.Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)
  5.30.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  5.31.Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  5.32.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  5.33.Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  5.34.Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  5.35.Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  5.36.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  5.37.Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  5.38.Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  5.39.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  5.40.Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  5.41.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  5.42.Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  5.43.Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  5.44.Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
  5.45.Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)
  5.46.Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  5.47.Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  5.48.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  5.49.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  5.50.Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (hlasovanie)
  5.51.Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ((Eurofound) (hlasovanie)
  5.52.Absolutórium za rok 2015: Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  5.53.Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  5.54.Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  5.55.Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
  5.56.Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  5.57.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)
  5.58.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)
  5.59.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)
  5.60.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH) (hlasovanie)
  5.61.Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (hlasovanie)
  5.62.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ITER (hlasovanie)
  5.63.Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  5.64.Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (hlasovanie)
  5.65.Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (hlasovanie)
  5.66.Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde (hlasovanie)
  5.67.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)
  5.68.Vykonávanie smernice o banskom odpade (hlasovanie)
  5.69.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  5.70.Námietka proti delegovanému aktu: systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 9.Predloženie dokumentov
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní
 12.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Ildikó Pelcz-Gáll


PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Situácia vo Venezuele (2017/2651(RSP)))

Rozprava sa konala 5. apríla 2017 (bod 18 zápisnice zo dňa 5.4.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, v mene skupiny S&D, o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv vo Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Hlasovanie: bod 5.69 zápisnice zo dňa 27.4.2017.


3. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky - Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 (rozprava)

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky [2016/2099(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 [2016/2098(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos a Nedzhmi Ali uviedli svoje správy

Vystúpili: Pierre Moscovici (člen Komisie) a Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Bernd Lucke (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bogusław Liberadzki (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Ivan Jakovčić (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Cătălin Sorin Ivan v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Georgi Pirinski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato a Thomas Mann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos a Nedzhmi Ali.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.67 zápisnice zo dňa 27.4.2017.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


4. Aktuálny stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)

Vyhlásenie predsedu euroskupiny: Aktuálny stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (predseda euroskupiny) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty a Nikolaos Chountis.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos a Nikos Androulakis.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Jeroen Dijsselbloem.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo v súvislosti s osudom Cristiana Provvisionata, ktorý je v súčasnoti zadržiavaný v Mauretánii.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta [2016/2294(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0132)


5.2. Ochranná známka Európskej únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamatský dohovor o ortuti *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Minamatského dohovoru o ortuti v mene Európskej únie [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0134)

Parlament udelil súhlas s uzatvorením dohovoru.


5.4. Hybridné nesúlady s tretími krajinami * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0135)


5.5. Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskom a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0136)


5.6. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Ildikó Pelcz-Gáll (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Ildikó Gáll-Pelczovej za členku Dvora audítorov [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 27.4.2017)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0137)

Vystúpenia:

Indrek Tarand (spravodajca).


5.7. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015 [2016/2098(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0138)


5.8. Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0139)


5.9. Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0140).


5.10. Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0141)


5.11. Program Únie na zvyšovanie zapojenia spotrebiteľov do tvorby politiky v oblasti finančných služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0142).

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda k priebehu hlasovaní.


5.12. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0143)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0143)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.13. Absolutórium za rok 2015: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2015 (hlasovanie)

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0144)

Vystúpenia:

—   Richard Corbett k priebehu hlasovaní (predsedajúci poskytol spresnenia);

—   predsedajúci napomenul Cristiana Dan Predu.


5.14. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0145)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0145)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.15. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel I – Európsky parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0146)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0146)   

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.16. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0147)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0147)

Udelenie absolutória a účtovná závierka sa odkladajú (pozri článok 5 ods. 1 písm. b) prílohy IV k rokovaciemu poriadku)


5.17. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0148)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0148)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.18. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0149)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0149)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.19. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0150)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0150)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.20. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0151)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0151)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.21. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0152)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0152)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.22. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel VIII – európsky ombudsman [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0153)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0153)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.23. Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0154)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0154)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.24. Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0155)


5.25. Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0156)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0156)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.26. Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0157)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0157)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.27. Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0158)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0158)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.28. Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0159)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0159)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.29. Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie (teraz Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva) (CEPOL) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0160)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0160)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.30. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0161)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0161)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.31. Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0162)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0162)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.32. Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0163)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0163)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.33. Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0164)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0164)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.34. Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod )

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0165)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0165)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.35. Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0166)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0166)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.36. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0167)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0167)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.37. Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0168)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0168)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.38. Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0169)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0169)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.39. Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0170)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0170)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.40. Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0171)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0171)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.41. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0172)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0172)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.42. Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0173)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0173)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.43. Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0174)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0174)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku). (hlasovanie)


5.44. Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0175)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0175)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.45. Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0176)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0176)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.46. Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0177)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0177)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.47. Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0178)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0178)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.48. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0179)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0179)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.49. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0180)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0180)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.50. Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0181)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0181)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.51. Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok ((Eurofound) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0182)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0182)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.52. Absolutórium za rok 2015: Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0183)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0183)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.53. Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0184)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0184)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.54. Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý P8_TA(2017)0185)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý P8_TA(2017)0185)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.55. Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v súčasnosti Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0186)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0186)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.56. Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0187)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0187)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.57. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0188)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0188)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.58. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0189)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0189)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.59. Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0190)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0190)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.60. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0191)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0191)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.61. Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0192)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0192)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.62. Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ITER (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (spoločný podnik Fusion for Energy) za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0193)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0193)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.63. Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0194)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0194)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri článok 5 ods. 1 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku).


5.64. Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (hlasovanie)

Správa o riadení rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch [2016/2016(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 64)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0195)


5.65. Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (hlasovanie)

Správa o hlavnej iniciatíve EÚ pre odevný priemysel [2016/2140(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 65)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0196)


5.66. Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde (hlasovanie)

Správa o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? [2016/2141(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 66)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0197)


5.67. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky [2016/2099(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 67)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0198)


5.68. Vykonávanie smernice o banskom odpade (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice o banskom odpade (2006/21/ES) [2015/2117(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 68)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0199)


5.69. Situácia vo Venezuele (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Situácia vo Venezuele (2017/2651(RSP)))

Rozprava sa konala dňa 5. apríla 2017 (bod 18 zápisnice zo dňa 5.4.2017)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 27. apríla 2017 (bod 2 zápisnice zo dňa 27.4.2017)

Návrhy uznesenia B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 a B8-0277/2017

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 69)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0270/2017

(nahrádzajúci B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 a B8-0275/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, v mene skupiny PPE,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8.TA-PROV(2017)0200)

(Návrhy uznesenia B8-0272/2017, B8-0276/2017 a B8-0277/2017 sa stali bezpredmetnými.)


5.70. Námietka proti delegovanému aktu: systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku predložili Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL, o delegovanom nariadení Komisie z 11. januára 2017, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2016)8996 - 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 70)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

Správa: Lambert van Nistelrooij a Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo a Stanislav Polčák

Správa: Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek a Seán Kelly

Správa: Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias

Správa: Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Správa: Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Správa: Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes a José Inácio Faria

Správa: Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria a Adam Szejnfeld

Správa: Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

Situácia vo Venezuele(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil a José Inácio Faria.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


8. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor JURI

- Zavedenie systému vstup/výstup (EES) na registráciu údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov EÚ a o zamietnutí údajov o ich vstupe a stanovenie podmienok prístupu do EES na účely presadzovania práva (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)


9. Predloženie dokumentov

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení európskej databázy DNA na účely pátrania po nezvestných osobách (B8-0228/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o odmietnutí biopalív v Európskej únii s cieľom chrániť životné prostredie (B8-0229/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Louis Aliot a Steeve Briois. Návrh uznesenia s cieľom definitívne zastaviť rokovania o pristúpení Turecka k Európskej únii (B8-0230/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o podpore európskeho odvetvia stavby lodí (B8-0231/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o používaní primátov (okrem človeka) pre potreby vedeckého výskumu (B8-0232/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o úniku mozgov (B8-0233/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o prístupnosti výrobkov a služieb (B8-0240/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

LIBE


10. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


11. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 15. do 18. mája 2017.


12. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 14.05 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Príloha 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Ildikó Pelcz-Gáll

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia