Kazalo 
Zapisnik
PDF 300kWORD 83k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 3.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke - Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 (razprava)
 4.Stanje drugega pregleda programa ekonomskega prilagajanja za Grčijo (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zahteva za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Blagovna znamka EU ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Konvencija Minamata o živem srebru *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Hibridna neskladja s tretjimi državami * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Dansko in Europolom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Imenovanje članice Računskega sodišča – Ildikó Pelcz-Gáll (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.7.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.8.Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ***I (glasovanje)
  5.9.Evropsko leto kulturne dediščine ***I (glasovanje)
  5.10.Program Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije ***I (glasovanje)
  5.11.Program Unije za večje vključevanje potrošnikov v oblikovanje politike na področju finančnih storitev ***I (glasovanje)
  5.12.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  5.13.Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015 (glasovanje)
  5.14.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)
  5.15.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  5.16.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  5.17.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  5.18.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)
  5.19.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  5.20.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)
  5.21.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  5.22.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  5.23.Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  5.24.Razrešnica 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  5.25.Razrešnica 2015: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  5.26.Razrešnica 2015: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC) (glasovanje)
  5.27.Razrešnica 2015: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  5.28.Razrešnica 2015: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  5.29.Razrešnica 2015: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  5.30.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  5.31.Razrešnica 2015: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  5.32.Razrešnica 2015: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  5.33.Razrešnica 2015: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  5.34.Razrešnica 2015: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  5.35.Razrešnica 2015: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  5.36.Razrešnica 2015: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  5.37.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  5.38.Razrešnica 2015: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  5.39.Razrešnica 2015: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  5.40.Razrešnica 2015: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  5.41.Razrešnica 2015: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  5.42.Razrešnica 2015: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  5.43.Razrešnica 2015: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  5.44.Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
  5.45.Razrešnica 2015: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)
  5.46.Razrešnica 2015: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  5.47.Razrešnica 2015: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  5.48.Razrešnica 2015: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)
  5.49.Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  5.50.Razrešnica 2015: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  5.51.Razrešnica 2015: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  5.52.Razrešnica 2015: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  5.53.Razrešnica 2015: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)
  5.54.Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  5.55.Razrešnica 2015: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)
  5.56.Razrešnica 2015: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  5.57.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)
  5.58.Razrešnica 2015: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)
  5.59.Razrešnica 2015: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)
  5.60.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH) (glasovanje)
  5.61.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (MI) (glasovanje)
  5.62.Razrešnica 2015: Skupno podjetje za ITER (glasovanje)
  5.63.Razrešnica 2015: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  5.64.Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (glasovanje)
  5.65.Vodilna pobuda EU za sektor oblačil (glasovanje)
  5.66.Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (glasovanje)
  5.67.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)
  5.68.Izvajanje direkitve o rudarskih odpadkih (glasovanje)
  5.69.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  5.70.Nasprotovanje delegiranemu aktu: Shema splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Sklepi o določenih dokumentih
 9.Predložitev dokumentov
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 11.Datum naslednjih sej
 12.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Ildikó Pelcz-Gáll


PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Razmere v Venezueli (2017/2651(RSP)))

Razprava je potekala 5. aprila 2017 (točka 18 zapisnika z dne 5.4.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR o razmerah na področju človekovih pravic v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Glasovanje: točka 5.69 zapisnika z dne 27.4.2017.


3. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke - Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke [2016/2099(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2015 [2016/2098(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos in Nedzhmi Ali sta predstavila poročili.

Govorila sta Pierre Moscovici (član Komisije) in Werner Hoyer (predsednik Evropske investicijske banke).

Govorili so Eider Gardiazabal Rubial (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Bernd Lucke (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Bogusław Liberadzki (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Ivan Jakovčić (pripravljavec mnenja odbora REGI), Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Cătălin Sorin Ivan v imenu skupine S&D, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Diane James, samostojna poslanka, Georgi Pirinski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato in Thomas Mann.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo in Pirkko Ruohonen-Lerner.

Govorili so Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos in Nedzhmi Ali.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.67 zapisnika z dne 27.4.2017.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


4. Stanje drugega pregleda programa ekonomskega prilagajanja za Grčijo (razprava)

Izjava predsednika Euroskupine: Stanje drugega pregleda programa ekonomskega prilagajanja za Grčijo (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (predsednik Euroskupine) in Pierre Moscovici (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty in Nikolaos Chountis.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato in Agnes Jongerius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos in Nikos Androulakis.

Govorila sta Pierre Moscovici in Jeroen Dijsselbloem.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govoril je Fabio Massimo Castaldo o usodi Cristiana Provvisionata, ki je zaprt v Mavretaniji.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Zahteva za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu [2016/2294(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0132)


5.2. Blagovna znamka EU ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0133)


5.3. Konvencija Minamata o živem srebru *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0134)

Parlament je odobril sklenitev konvencije.


5.4. Hibridna neskladja s tretjimi državami * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/1164 v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0135)


5.5. Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Dansko in Europolom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Evropskega policijskega urada (Europola), sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Kraljevino Dansko in Europolom [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0136)


5.6. Imenovanje članice Računskega sodišča – Ildikó Pelcz-Gáll (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Ildiko Gáll-Pelcz za članico Računskega sodišča [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 27.4.2017)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0137)

Govori

Indrek Tarand (poročevalec).


5.7. Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015 * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2015 [2016/2098(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0138)


5.8. Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Lambert van Nistelrooij in Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG ZA ZAVRNITEV PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0139)


5.9. Evropsko leto kulturne dediščine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0140).


5.10. Program Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0141)


5.11. Program Unije za večje vključevanje potrošnikov v oblikovanje politike na področju finančnih storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0142).

Govori

Cristian Dan Preda o poteku glasovanja.


5.12. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0143)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0143)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.13. Razrešnica 2015: posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0144)

Govori

—   Richard Corbett o poteku glasovanja (predsednik je podal pojasnilo);

—   predsednik je Cristiana Dana Predo opomnil na red.


5.14. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0145)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0145)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.15. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)

Priporočilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek I – Evropski parlament [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0146)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0146)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.16. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0131/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0147)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0147)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika)


5.17. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0148)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0148)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.18. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0149)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0149)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.19. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0144/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0150)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0150)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.20. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VII – Odbor regij [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0141/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0151)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0151)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.21. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0152)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0152)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.22. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0153)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0153)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.23. Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bart Staes (A8-0140/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0154)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0154)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.24. Razrešnica 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0155)


5.25. Razrešnica 2015: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0156)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0156)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.26. Razrešnica 2015: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0157)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0157)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.27. Razrešnica 2015: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0158)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0158)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.28. Razrešnica 2015: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0159)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0159)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.29. Razrešnica 2015: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije (zdaj Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj) (CEPOL) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0160)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0160)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.30. Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0161)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0161)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.31. Razrešnica 2015: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0162)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0162)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.32. Razrešnica 2015: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0163)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0163)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.33. Razrešnica 2015: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0164)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0164)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.34. Razrešnica 2015: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka )

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0165)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0165)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.35. Razrešnica 2015: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0166)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0166)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.36. Razrešnica 2015: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0167)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0167)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.37. Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0168)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0168)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.38. Razrešnica 2015: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0169)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0169)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.39. Razrešnica 2015: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0170)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0170)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.40. Razrešnica 2015: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0171)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0171)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.41. Razrešnica 2015: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0172)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0172)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.42. Razrešnica 2015: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0173)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0173)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.43. Razrešnica 2015: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0174)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0174)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika). (glasovanje)


5.44. Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0175)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0175)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.45. Razrešnica 2015: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0176)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0176)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.46. Razrešnica 2015: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0177)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0177)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.47. Razrešnica 2015: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0178)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0178)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.48. Razrešnica 2015: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0179)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0179)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.49. Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0180)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0180)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.50. Razrešnica 2015: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0181)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0181)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.51. Razrešnica 2015: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0182)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0182)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.52. Razrešnica 2015: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0183)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0183)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.53. Razrešnica 2015: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0184)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0184)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.54. Razrešnica 2015: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0185)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0185)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.55. Razrešnica 2015: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (zdaj Evropska agencija za mejno in obalno stražo ali Frontex) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0186)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0186)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.56. Razrešnica 2015: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0187)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0187)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.57. Razrešnica 2015: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0188)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0188)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.58. Razrešnica 2015: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0189)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0189)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.59. Razrešnica 2015: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0190)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0190)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.60. Razrešnica 2015: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0191)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0191)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.61. Razrešnica 2015: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (MI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0192)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0192)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.62. Razrešnica 2015: Skupno podjetje za ITER (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (Fuzija za energijo) za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0193)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0193)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.63. Razrešnica 2015: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0194)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0194)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


5.64. Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (glasovanje)

Poročilo o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah [2016/2016(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 64)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0195)


5.65. Vodilna pobuda EU za sektor oblačil (glasovanje)

Poročilo o vodilni pobudi EU za sektor oblačil [2016/2140(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 65)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0196)


5.66. Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (glasovanje)

Poročilo o stanju koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? [2016/2141(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 66)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0197)


5.67. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke [2016/2099(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 67)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0198)


5.68. Izvajanje direkitve o rudarskih odpadkih (glasovanje)

Poročilo o izvajanju direktive o rudarskih odpadkih (2006/21/ES) [2015/2117(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 68)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0199)


5.69. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Izjava Komisije: Razmere v Venezueli (2017/2651(RSP)))

Razprava je potekala dne 5. aprila 2017 (točka 18 zapisnika z dne 5.4.2017)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 27. aprila 2017 (točka 2 zapisnika z dne 27.4.2017)

predlogi resolucij B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 in B8-0277/2017

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 69)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0270/2017

(ki nadomešča B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 in B8-0275/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano v imenu skupine S&D

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2017)0200)

(Predlogi resolucij B8-0272/2017, B8-0276/2017 in B8-0277/2017 so brezpredmetni.)


5.70. Nasprotovanje delegiranemu aktu: Shema splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložili Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL o Delegirani uredbi Komisije z dne 11. januarja 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2016)8996; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 70)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák in Daniel Hannan

Poročilo: Lambert van Nistelrooij in Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo in Stanislav Polčák

Poročilo: Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek in Seán Kelly

Poročilo: Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski in Notis Marias

Poročilo: Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Poročilo: Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Poročilo: Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Poročilo: Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Poročilo: Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Poročilo: Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Poročilo: Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Poročilo: Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes in José Inácio Faria

Poročilo: Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria in Adam Szejnfeld

Poročilo: Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai in Jiří Pospíšil

Razmere v Venezueli(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil in José Inácio Faria.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


8. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor JURI

- Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: BUDG, JURI (člen 39 Poslovnika)


9. Predložitev dokumentov

Poslanci so predložili naslednje dokumente: predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vzpostavitvi evropske podatkovne zbirke DNK za iskanje pogrešanih oseb (B8-0228/2017)

posredovano

pristojni odbor:

LIBE

mnenje:

JURI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zavrnitvi biogoriv v Evropski uniji z namenom zaščite okolja (B8-0229/2017)

posredovano

pristojni odbor:

ENVI

mnenje:

ITRE

- Louis Aliot in Steeve Briois. Predlog resolucije o dokončni prekinitvi pogajanj s Turčijo za pristop k Evropski uniji (B8-0230/2017)

posredovano

pristojni odbor:

AFET

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o podpori evropskemu ladjedelniškemu sektorju (B8-0231/2017)

posredovano

pristojni odbor:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uporabi nečloveških primatov v znanstvene namene (B8-0232/2017)

posredovano

pristojni odbor:

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o begu možganov (B8-0233/2017)

posredovano

pristojni odbor:

EMPL

mnenje:

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o dostopnosti proizvodov in storitev (B8-0240/2017)

posredovano

pristojni odbor:

IMCO

mnenje:

LIBE


10. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


11. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 15. do 18. maja 2017.


12. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 14.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Priloga 1 - Imenovanje članice Računskega sodišča – Ildikó Pelcz-Gáll

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov