Index 
Protokoll
PDF 308kWORD 82k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 3.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet - Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (debatt)
 4.Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.EU-varumärken ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Minamatakonventionen om kvicksilver *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Hybrida missmatchningar med tredjeländer * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 ***I (omröstning)
  
5.9.Europaåret för kulturarv ***I (omröstning)
  
5.10.Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)
  
5.11.Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster ***I (omröstning)
  
5.12.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  
5.13.Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 (omröstning)
  
5.14.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  
5.15.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  
5.16.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
5.17.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  
5.18.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  
5.19.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
5.20.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  
5.21.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
5.22.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
5.23.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
5.24.Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)
  
5.25.Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  
5.26.Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  
5.27.Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  
5.28.Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  
5.29.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)
  
5.30.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  
5.31.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
5.32.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  
5.33.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  
5.34.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  
5.35.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  
5.36.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  
5.37.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  
5.38.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  
5.39.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  
5.40.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  
5.41.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  
5.42.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)
  
5.43.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  
5.44.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
  
5.45.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)
  
5.46.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma) (omröstning)
  
5.47.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  
5.48.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)
  
5.49.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  
5.50.Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)
  
5.51.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  
5.52.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  
5.53.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  
5.54.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  
5.55.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
  
5.56.Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  
5.57.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)
  
5.58.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2 (omröstning)
  
5.59.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel (omröstning)
  
5.60.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (omröstning)
  
5.61.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (omröstning)
  
5.62.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
5.63.Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget (omröstning)
  
5.64.Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (omröstning)
  
5.65.EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (omröstning)
  
5.66.Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (omröstning)
  
5.67.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)
  
5.68.Genomförandet av gruvavfallsdirektivet (omröstning)
  
5.69.Situationen i Venezuela (omröstning)
  
5.70.Invändning mot en delegerad akt: det allmänna preferenssystemet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Inkomna dokument
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll


ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)))

Debatten hade hållits den 5 april 2017 (punkt 18 i protokollet av den 5.4.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0270/2017),

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0271/2017),

—   Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0272/2017),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0274/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0275/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0276/2017),

—   Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)) (B8-0277/2017).

Omröstning: punkt 5.69 i protokollet av den 27.4.2017.


3. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet - Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2016/2099(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 [2016/2098(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

Miltiadis Kyrkos och Nedzhmi Ali redogjorde för betänkandena.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) och Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande).

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Bernd Lucke (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Bogusław Liberadzki (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ivan Jakovčić (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Georgi Pirinski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Anneli Jäätteenmäki, Paloma López Bermejo, David Coburn, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Petri Sarvamaa, Gabriel Mato och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Nicola Caputo och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talare: Pierre Moscovici, Werner Hoyer, Georgios Kyrtsos och Nedzhmi Ali.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.67 i protokollet av den 27.4.2017.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


4. Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)

Uttalande av Eurogruppens ordförande: Lägesrapport för den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (2017/2660(RSP))

Jeroen Dijsselbloem (Eurogruppens ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Patrick O'Flynn, Olaf Stuger, Konstantinos Papadakis, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Joachim Starbatty och Nikolaos Chountis.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Sven Giegold, Rosa D'Amato, Gilles Lebreton, Esther de Lange, Miltiadis Kyrkos, Peter van Dalen, Sofia Sakorafa, Paulo Rangel, Eva Kaili, Hans-Olaf Henkel, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Maria Spyraki, Jonás Fernández, Gabriel Mato och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Grapini, João Ferreira, Eleftherios Synadinos och Nikos Androulakis.

Talare: Pierre Moscovici och Jeroen Dijsselbloem.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Fabio Massimo Castaldo om situationen för Cristiano Provvisionato, som för närvarande hålls fången i Mauretanien.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet [2016/2294(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Gilles Lebreton (A8-0163/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0132)


5.2. EU-varumärken ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om EU-varumärken (kodifiering) [COM(2016)0702 - C8-0439/2016- 2016/0345(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0133)


5.3. Minamatakonventionen om kvicksilver *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver [05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stefan Eck (A8-0067/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0134)

Parlamentet godkände att konventionen ingås.


5.4. Hybrida missmatchningar med tredjeländer * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer [COM(2016)0687 - C8-0464/2016- 2016/0339(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0135)


5.5. Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Konungariket Danmark och Europol [07281/2017 - C8-0120/2017- 2017/0803(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0136)


5.6. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Ildikó Gáll-Pelcz till ledamot av revisionsrätten [07080/2017 - C8-0110/2017- 2017/0802(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0166/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 27.4.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0137)

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande).


5.7. Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 [2016/2098(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0138)


5.8. Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 [COM(2015)0701 - C8-0373/2015- 2015/0263(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Krehl (A8-0374/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0139)


5.9. Europaåret för kulturarv ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv [COM(2016)0543 - C8-0352/2016- 2016/0259(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0140).


5.10. Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20 [COM(2016)0202 - C8-0145/2016- 2016/0110(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0141)


5.11. Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017–2020 [COM(2016)0388 - C8-0220/2016- 2016/0182(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0142).

Inlägg:

Cristian Dan Preda yttrade sig om genomförandet av omröstningen.


5.12. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2016)0475 - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0150/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0143)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0143)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.13. Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0338/2016- 2016/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0160/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0144)

Inlägg:

—   Richard Corbett yttrade sig om genomförandet av omröstningen (talmannen gjorde förtydliganden).

—   Talmannen kallade Cristian Dan Preda till ordningen.


5.14. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2015 [COM(2016)0485 - C8-0326/2016- 2016/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Younous Omarjee (A8-0125/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0145)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0145)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.15. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2016)0475 - C8-0270/2016- 2016/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0153/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0146)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0146)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.16. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0131/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0147)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0147)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen)


5.17. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IV – domstolen [COM(2016)0475 - C8-0272/2016- 2016/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0136/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0148)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0148)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.18. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2016)0475 - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0151/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0149)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0149)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.19. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2016)0475 - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0144/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0150)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0150)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.20. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2016)0475 - C8-0275/2016- 2016/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0141/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0151)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0151)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.21. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2016)0475 - C8-0278/2016- 2016/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0122/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0152)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0152)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.22. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2016)0475 - C8-0276/2016- 2016/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Benedek Jávor (A8-0142/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0153)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0153)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.23. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2016)0475 - C8-0277/2016- 2016/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0140/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0154)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0154)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.24. Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2015: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2016)0475 - C8-0335/2016- 2016/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0155)


5.25. Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0307/2016- 2016/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0156)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0156)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.26. Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0308/2016- 2016/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0157)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0157)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.27. Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0286/2016- 2016/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0158)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0158)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.28. Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0279/2016- 2016/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0159)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0159)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.29. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin (numera Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning) (Cepol) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0296/2016- 2016/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0160)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0160)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.30. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0291/2016- 2016/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0161)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0161)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.31. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0310/2016- 2016/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0162)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0162)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.32. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0304/2016- 2016/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0163)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0163)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.33. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0293/2016- 2016/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0164)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0164)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.34. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0300/2016- 2016/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0165)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0165)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.35. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0284/2016- 2016/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0166)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0166)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.36. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0299/2016- 2016/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0167)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0167)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.37. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0292/2016- 2016/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0168)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0168)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.38. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0303/2016- 2016/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0169)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0169)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.39. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0305/2016- 2016/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0170)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0170)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.40. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0309/2016- 2016/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0171)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0171)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.41. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0287/2016- 2016/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0172)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0172)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.42. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0282/2016- 2016/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0173)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0173)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.43. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0290/2016- 2016/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0174)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0174)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.44. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0294/2016- 2016/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0175)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0175)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.45. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (numera Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0295/2016- 2016/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0176)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0176)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.46. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0306/2016- 2016/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0177)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0177)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.47. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0289/2016- 2016/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0178)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0178)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.48. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0311/2016- 2016/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0179)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0179)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.49. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0285/2016- 2016/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0180)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0180)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.50. Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0301/2016- 2016/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0181)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0181)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.51. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0182)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0182)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.52. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0288/2016- 2016/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0183)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0183)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.53. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0184)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0184)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.54. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0281/2016- 2016/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0185)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0185)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.55. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (numera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)) för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0297/2016- 2016/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0186)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0186)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.56. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0298/2016- 2016/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0187)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0187)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.57. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0315/2016- 2016/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0103/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0188)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0188)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.58. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2 (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0314/2016- 2016/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0094/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0189)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0189)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.59. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0319/2016- 2016/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0113/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0190)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0190)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.60. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0317/2016- 2016/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0109/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0191)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0191)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.61. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0316/2016- 2016/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0083/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0192)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0192)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.62. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0312/2016- 2016/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0108/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0193)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0193)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.63. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2015 [COM(2016)0475 - C8-0313/2016- 2016/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0096/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0194)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0194)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


5.64. Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (omröstning)

Betänkande om förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena [2016/2016(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0138/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0195)


5.65. EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (omröstning)

Betänkande om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn [2016/2140(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0196)


5.66. Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (omröstning)

Betänkande om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? [2016/2141(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Maria Noichl (A8-0119/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0197)


5.67. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2016/2099(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0198)


5.68. Genomförandet av gruvavfallsdirektivet (omröstning)

Betänkande om genomförandet av gruvavfallsdirektivet (2006/21/EG) [2015/2117(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: György Hölvényi (A8-0071/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0199)


5.69. Situationen i Venezuela (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Venezuela (2017/2651(RSP)))

Debatten ägde rum den 5 april 2017 (punkt 18 i protokollet av den 5.4.2017)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 27 april 2017 (punkt 2 i protokollet av den 27.4.2017)

Resolutionsförslag B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017 och B8-0277/2017

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 69)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0270/2017

(ersätter B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0274/2017 och B8-0275/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Nuno Melo, Gabriel Mato, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, för PPE-gruppen,

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Enrique Calvet Chambon, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0200)

(Resolutionsförslagen B8-0272/2017, B8-0276/2017 och B8-0277/2017 bortföll.)


5.70. Invändning mot en delegerad akt: det allmänna preferenssystemet (omröstning)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, från Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 11 januari 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2016)8996 ; 2017/2511(DEA)) (B8-0273/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 70)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Nedzhmi Ali - A8-0161/2017
Rosa D'Amato, Maria Grapini, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Nicola Caputo, Stanislav Polčák och Daniel Hannan

Betänkande Lambert van Nistelrooij och Constanze Krehl - A8-0374/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo och Stanislav Polčák

Betänkande Mircea Diaconu - A8-0340/2016
Curzio Maltese, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Maria Grapini, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Marek Jurek och Seán Kelly

Betänkande Joachim Zeller - A8-0150/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski och Notis Marias

Betänkande Benedek Jávor - A8-0151/2017
Monica Macovei

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0147/2017
Monica Macovei

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0079/2017
Krisztina Morvai

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0084/2017
Monica Macovei

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0115/2017
Notis Marias

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0111/2017
Michaela Šojdrová

Betänkande Inés Ayala Sender - A8-0137/2017
Michaela Šojdrová

Betänkande Ulrike Rodust - A8-0138/2017
Ulrike Rodust, Rosa D'Amato, Igor Šoltes och José Inácio Faria

Betänkande Lola Sánchez Caldentey - A8-0080/2017
Igor Šoltes, José Inácio Faria och Adam Szejnfeld

Betänkande Maria Noichl - A8-0119/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai och Jiří Pospíšil

Situationen i Venezuela(2017/2651(RSP)) - RC-B8-0270/2017
Igor Šoltes, Maria Spyraki, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil och José Inácio Faria.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


8. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

JURI-utskottet

- Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: BUDG, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättandet av en europeisk DNA-databas för sökandet efter försvunna personer (B8-0228/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om stopp för biodrivmedel i Europeiska unionen för att skydda miljön (B8-0229/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Louis Aliot och Steeve Briois. Förslag till resolution om att slutgiltigt sätta stopp för Turkiets anslutningsförhandlingar med Europeiska unionen (B8-0230/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om stöd till den europeiska varvsindustrin (B8-0231/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om användning av icke-mänskliga primater inom den vetenskapliga forskningen (B8-0232/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om kompetensflykten (B8-0233/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

DEVE

- Marie-Christine Arnautu, Joëlle Mélin, Florian Philippot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om tillgängliga produkter och tjänster (B8-0240/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

LIBE


10. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


11. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 1518 maj 2017.


12. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 14.05.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Händel, Le Pen, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Saryusz-Wolski


Bilaga 1 - Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Pelcz-Gáll

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy