Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург

7. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

—   комисия CULT, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Докладчици: Petra Kammerevert и Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Докладчик: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Докладчик:: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   комисия PECH, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Докладчик: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   комисия INTA, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Докладчик: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди 12.00 ч. утре, вторник, 16 май 2017 г. поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Правна информация - Политика за поверителност