Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. maj 2017 - Strasbourg

7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

—   CULT, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Ordførere: Petra Kammerevert og Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   ITRE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   IMCO, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr.2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   PECH, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Ordfører: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   INTA, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Ordfører: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, før kl. 24 den efterfølgende dag, tirsdag den 16. maj 2017, anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik