Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 15. toukokuuta 2017 - Strasbourg

7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useamman valiokunnan tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti:

—   CULT-valiokunnan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Esittelijät: Petra Kammerevert ja Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   ITRE-valiokunnan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Esittelijä: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   IMCO-valiokunnan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Esittelijä: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   PECH-valiokunnan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EY) N:o 1984/2003 ja (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   LIBE-valiokunnan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   INTA-valiokunnan ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen tiistaihin 16. toukokuuta 2017 keskiyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö