Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 15. svibnja 2017. - Strasbourg

7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

—   Odbor CULT, na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Izvjestiteljice: Petra Kammerevert i Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   Odbor ITRE, na temelju izvješća o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Izvjestitelj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   Odbor IMCO, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Dirketive 2009/22/EZ (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Izvjestiteljica: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   Odbor PECH, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   Odbor INTA, na temelju izvješća o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Izvjestitelj: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći u utorak 16. svibnja 2017., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti