Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. gegužės 15 d. - Strasbūras

7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

—   CULT komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Pranešėjos: Petra Kammerevert ir Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   ITRE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Pranešėjas: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   IMCO komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   PECH komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   INTA komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Pranešėjas: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) gali ne vėliau kaip rytojaus, 2017 m. gegužės 16 d., 24.00 val. raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Teisinė informacija - Privatumo politika