Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 15. maijs - Strasbūra

7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

—   CULT komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)).
Referentes: Petra Kammerevert un Sabine Verheyen (A8-0192/2017).

—   ITRE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)).
Referents: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017).

—   IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)).
Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017).

—   PECH komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)).
Referents: Gabriel Mato (A8-0173/2017).

—   LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)).
Referente: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017).

—   INTA komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)).
Referents: Sorin Moisă (A8-0185/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2017. gada 16. maija, plkst. 24.00 rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika