Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 maja 2017 r. - Strasburg

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

—   komisja CULT, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Współsprawozdawczynie: Petra Kammerevert i Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   komisja ITRE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   komisja IMCO, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr2006/2004 idyrektywy 2009/22/WE (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   komisja PECH, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   komisja INTA, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia następnego, czyli wtorku 16 maja 2017 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności