Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. mája 2017 - Štrasburg

7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

—   výbor CULT na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Spravodajkyne: Petra Kammerevert a Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   výbor ITRE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   výbor IMCO na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   výbor PECH na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   výbor LIBE na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   výbor INTA na základe správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Spravodajca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do polnoci nasledujúceho dňa, t. j. utorka 16. mája 2017, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia