Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 15. maj 2017 - Strasbourg

7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

—   odbor CULT, na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Soporočevalki: Petra Kammerevert in Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   odbor ITRE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Poročevalec: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   odbor IMCO, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   odbor PECH, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   odbor INTA, na podlagi poročila o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Poročevalec: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali Politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo pred polnočjo jutrišnjega dne, 16. maja 2017, glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov