Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 maj 2017 - Strasbourg

7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

—   CULT-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
Föredragande: Petra Kammerevert och Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

—   ITRE-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

—   IMCO-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Rapporteure: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

—   PECH-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
Föredragande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

—   LIBE-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Rapporteure Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

—   INTA-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))
Föredragande: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt i morgon, tisdagen den 16 maj 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy