Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 май 2017 г. - Страсбург

8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда 17 май 2017 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 - 2020 г. (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и другите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017 - 2020 г. (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на културното наследство (2018 г.) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Регламент s на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета година за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (преработен текст) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност