Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. května 2017 - Štrasburk

8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 17. května 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (přepracované znění) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí