Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. maj 2017 - Strasbourg

8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 17. maj 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosmarkeder for roaming (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i Unionen (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (omarbejdning) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik