Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 15. toukokuuta 2017 - Strasbourg

8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 17. toukokuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020 kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumista unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla lisäävien erityistoimien tukemista varten (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 470–790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastus politiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 kumoamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö