Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 15. maijs - Strasbūra

8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 17. maijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 258/2014, ar ko izveido Savienības programmu, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Eiropas Kultūras mantojuma gadu (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013/ un (ES) Nr. 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD)).

- Eiropas parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 199/2008 (pārstrādāta redakcija) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika