Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 maja 2017 r. - Strasburg

8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 17 maja 2017 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (00017/2017/LEX - C8-0156/2017 - 2016/0110(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego programu służącego wsparciu szczególnych działań zwiększających zaangażowanie konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania unijnej polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020 (00016/2017/LEX - C8-0155/2017 - 2016/0182(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018) (00010/2017/LEX - C8-0154/2017 - 2016/0259(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013 (00008/2017/LEX - C8-0153/2017 - 2015/0263(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) (00013/2017/LEX - C8-0152/2017 - 2016/0125(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (00004/2017/LEX - C8-0151/2017 - 2016/0023(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu (00007/2017/LEX - C8-0149/2017 - 2016/0185(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (00005/2017/LEX - C8-0148/2017 - 2016/0027(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (00062/2016/LEX - C8-0146/2017 - 2015/0269(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (wersja przekształcona) (00006/2017/LEX - C8-0145/2017 - 2015/0133(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (00002/2017/LEX - C8-0139/2017 - 2014/0121(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (00060/2016/LEX - C8-0138/2017 - 2014/0059(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności